Przyimki

Use of English- przyimki
Use of English- przyimki
Use of English

W testach z wiedzy leksykalno gramatycznej często pojawiają się zadania sprawdzające znajomość użycia przyimków z odpowiednimi przymiotnikami. Oto lista najczęściej używanych wyrażeń.
Przymiotniki z przyimkami
(c) Przykłady zostały wzięte z książki „W labiryncie angielskich przyimków”!

absent from
nieobecny w, nieobecny na (np. na zebraniu, wykładzie)
Yesterday he was absent from work.
Wczoraj nie było go w pracy.

absorbed in
zaabsorbowany, pochłonięty czymś
Ann is absorbed in her work all day long.
Ann jest pochłonięta pracą przez cały dzień.

be accustomed to
być przyzwyczajonym do
I am not accustomed to this kind of behaviour.
Nie jestem przyzwyczajona do takiego zachowania.

addicted to
uzależniony od (alkoholu, tytoniu, narkotyków itp.)
Many people are addicted to watching TV.
Wielu ludzi jest uzależnionych od oglądania telewizji.

adjacent to
przyległy do, sąsiedni
A big apple orchard is adjacent to this building lot.
Duży sad jabłkowy przylega do tej parceli budowlanej.

be afraid of
bać się (kogoś lub czegoś)
Many women are afraid of mice. #1K
Wiele kobiet boi się myszy.

alert to/for
czujny, zwracający uwagę na coś
You must be alert to my signs.
Musisz zwracać uwagę na moje znaki.

allergic to
uczulony na
Don’t eat this soup if you are allergic to tomatoes.
Nie jedz tej zupy, jeśli jesteś uczulony na pomidory.

amazed at/by
zdziwiony czymś
Tom was amazed at his success.
Tom był zdziwiony swoim sukcesem.

be angry at/about
być złym na kogoś
Is your wife still angry with you?
Czy twoja żona jest wciąż na ciebie zła?

annoyed about/at/by
rozdrażniony z powodu czegoś
I was annoyed by their stupidity.
Byłem zirytowany z powodu ich głupoty.

annoyed with sb for doing sth
rozgniewany na kogoś za zrobienie czegoś
Our neighbour was annoyed with us for damaging his fence.
Nasz sąsiad był rozgniewany na nas za uszkodzenie jego płotu.

ashamed of/about
być zawstydzonym, wstydzić się z powodu czegoś
You should be ashamed of your school grades.
Powinieneś się wstydzić z powodu swoich stopni w szkole.

aware of
świadomy czegoś, zdający sobie sprawę z czegoś
Are you aware of all the dangers associated with this trip?
Czy jesteście świadomi wszystkich niebezpieczeństw związanych z tą podróżą?

bad at/with
zły w jakiejś dziedzinie, z jakiegoś przedmiotu
Kate has always been bad at mathematics. #2K
Kate była zawsze słaba z matematyki.

bored with/by
znudzony czymś
Aren’t you getting bored with her speech?
Czy nie zaczyna cię nudzić jej przemówienie?

busy with
zajęty czymś
I’ll be busy with my typing until lunch.
Będę zajęty pisaniem na maszynie aż do lunchu.

certain about/of
pewny czegoś/co do czegoś
Nobody is certain about his future.
Nikt nie jest pewny swojej przyszłości.

close to
blisko czegoś
Our office is close to the railway station.
Nasze biuro jest blisko stacji kolejowej.

crowded with
zatłoczony, pełen
The room was crowded with young girls who wanted to become models.
Pokój był pełen młodych dziewcząt, które chciały zostać modelkami.

different from/than
inny niż, różniący się od
Most of the time my sister’s ideas are different from mine.
Pomysły mojej siostry przeważnie różnią się od moich.

disappointed with/at
rozczarowany czymś
We were disappointed with the result of our experiment. #1R
Byliśmy rozczarowani wynikami naszego doświadczenia.

eager for
pragnący czegoś, gorliwy, żądny czegoś
He was eager for some changes in his life.
Pragnął jakichś zmian w swoim życiu.

engaged to
zaręczony z kimś
Is your son engaged to Paula?
Czy twój syn jest zaręczony z Paulą?

enthusiastic about
pełen entuzjazmu, entuzjastycznie nastawiony do
I have never been enthusiastic about studying medicine.
Nigdy nie byłem entuzjastycznie nastawiony do studiowania medycyny.

faithful to
wierny (komuś lub czemuś)
Elderly people are usually faithful to tradition.
Starsi ludzie są zwykle wierni tradycji.

be familiar to sb
być znanym komuś
This tune is familiar to me. #12K
Ta melodia jest mi znana.

famous for
sławny, znany z
This town is famous for the longest street in our country.
To miasto jest znane z najdłuższej ulicy w naszym kraju.

be fed up with
mieć czegoś dość
We are fed up with bureaucracy.
Mamy dość biurokracji.

be finished with
skończyć coś
Are you finished with your exercises?
Czy skończyłeś swoje ćwiczenia?

fluent in
władający biegle jakimś językiem
Is your sister fluent in Italian?
Czy twoja siostra włada biegle włoskim?

free from/of
wolny od
Make sure this water is free from any contamination. #2R
Upewnij się, czy ta woda jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń.

friendly to/towards
przyjacielski w stosunku do
Are these dogs friendly towards other animals?
Czy te psy są przyjazne w stosunku do innych zwierząt?

good at
dobry w (jakiejś dziedzinie lub przedmiocie)
It’s amazing that our son is so good at physics.
To zdumiewające, że nasz syn jest tak dobry z fizyki.

guilty of
winny czegoś
Robert was found guilty of injuring the policeman.
Robert został uznany winnym zranienia policjanta.

happy about/with
szczęśliwy, zadowolony z powodu
We are happy about our return to Nashville.
Jesteśmy szczęśliwi z powodu naszego powrotu do Nashville.

identical with/to
identyczny z /jak
Women don’t like to wear clothes identical to those of their friends.
Kobiety nie lubią nosić ubrań identycznych z tymi, które mają ich przyjaciółki.

immune to/from
odporny na
Some wasps are immune to these fungi.
Niektóre osy są odporne na te grzyby.

impressed by/with
pod wrażeniem czegoś
We are impressed with her acting.
Jesteśmy pod wrażeniem jej gry aktorskiej.

independent of
niezależny od
The mass media should be independent of political parties.
Środki masowego przekazu powinny być niezależne od partii politycznych.

inferior to
niższej jakości niż, gorszy od
What makes you feel inferior to other students?
Z jakiego powodu czujesz się gorszy od innych studentów?

interested in
zainteresowany czymś
Are you still interested in race cars?
Czy wciąż interesujesz się samochodami wyścigowymi?

involved in
zaangażowany w
Is she also involved in your project? #3K
Czy ona także jest zaangażowana w realizację twojego projektu?

jealous of
zazdrosny o kogoś
His girlfriend is jealous of every woman he knows.
Jego dziewczyna jest zazdrosna o każdą kobietę, jaką on zna.

keen on
zapalony na punkcie czegoś
Unlike most men, I am not keen on football.
W przeciwieństwie do większości mężczyzn nie jestem wielbicielem piłki nożnej.

be lacking in
brakować czegoś
This novel is lacking in an interesting plot.
Tej powieści brakuje ciekawej fabuły.

at last
w końcu, wreszcie
At last we moved into our new house.
W końcu wprowadziliśmy się do naszego nowego domu.

late for/to
spóźniony na
Don’t be late for your appointment.
Nie spóźnij się na swoje spotkanie.

at least
przynajmniej, co najmniej
It will cost at least $500.
To będzie kosztowało co najmniej 500 dolarów.

be married to
być czyjąś żoną lub czyimś mężem
How long have you been married to Bill?
Jak długo jesteś żoną Billa?

opposite to
przeciwny komuś/czemuś
His proposal is opposite to mine.
Jego propozycja jest sprzeczna z moją.

painted with
pomalowany czymś
It has been painted with oil paint.
To zostało pomalowane farbą olejną.

parallel to/with
równoległy do
The red line isn’t parallel to the black one.
Ta czerwona linia nie jest równoległa do czarnej.

pleased with
zadowolony z
My aunt is very pleased with her new staff.
Moja ciotka jest bardzo zadowolona ze swojego nowego personelu.

popular with
popularny wśród
This song was popular with teenagers twenty years ago.
Ta piosenka była popularna wśród nastolatków dwadzieścia lat temu.

prepared for
przygotowany na, do
Are you prepared for some good news?
Czy jesteście przygotowani na przyjęcie dobrych wiadomości?

proud of
dumny z
The scientists were proud of their discovery.
Naukowcy byli dumni ze swojego odkrycia.

ready for
gotowy do/na
The spaceship was ready for launching.
Statek kosmiczny był gotowy do wystrzelenia.

responsible for
odpowiedzialny za
None of them is responsible for the accident.
Żaden z nich nie jest odpowiedzialny za wypadek.

responsible to
odpowiedzialny przed
Are they responsible to the parliament?
Czy oni są odpowiedzialni przed parlamentem?

safe from
bezpieczny od
In this cave we’ll be safe from the storm.
W tej jaskini znajdziemy schronienie przed burzą.

sensitive to
wrażliwy na
Mimosa is sensitive to touch.
Mimoza jest wrażliwa na dotyk.

be short of
nie mieć czegoś w dostatecznej ilości, brakować komuś
Paul has a good salary, but he is always short of money. #3M
Paul ma dobrą pensję, ale zawsze brakuje mu pieniędzy.

be sick of
mieć czegoś dość
We were sick of her complaints.
Mieliśmy dość jej narzekań.

similar to
podobny do
The animal I saw was similar to a fox.
Zwierzę, które widziałem, było podobne do lisa.

be sorry for/about
być komuś przykro z powodu; współczuć
I gave you wrong advice and I’m sorry about that.
Dałem ci złą radę i przykro mi z tego powodu.

suspicious of
podejrzliwy co do/w stosunku do
I'm a bit suspicious about that package that's been left in the corridor.
Mam pewne podejrzenia co do tego pakunku, który zostawiono na korytarzu.

tolerant of
tolerancyjny w stosunku do, jeśli chodzi o
Some parents aren’t tolerant of their children’s hairdos. #18K
Niektórzy rodzice nie są tolerancyjni, jeśli chodzi o fryzury ich dzieci.

typical of
typowy dla
It is typical of children to ask silly questions.
Zadawanie niemądrych pytań jest typowe dla dzieci.

vital for/to
istotny, mający istotne znaczenie dla, w
Water is vital for metabolism.
Woda ma istotne znaczenie w procesie przemiany materii.

vulnerable to
wystawiony, narażony na coś
Only young hedgehogs are vulnerable to predators.
Tylko młode jeże są narażone na ataki drapieżników.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Loading ...