SUGGEST

Czasownik "suggest" oznacza 'proponować', 'sugerować' i łączy się w zdaniu z formą "-ing\":

(1) Mary suggested going to the cinema.
Mary zaproponowała pójście (żebyśmy poszli) do kina.

Dopełnienie osobowe (odpowiadające polskim wyrażeniom w celowniku) nie może występować bezpośrednio po słowie "suggest " Może jednak pojawić się na końcu zdania, poprzedzone przyimkiem "to\":

(2a) Mary suggested going to the cinema to us.
Mary zaproponowała nam pójście do kina.
(2a) *Mary suggested us going to the cinema.

Po czasowniku "suggest" może również występować konstrukcja z "that" 'żeby'. Czasownik zdania podrzędnego występuje wówczas w swojej formie podstawowej (bezokolicznik bez "to").

(3) The doctor suggested that she take more exercise.
Lekarz zasugerował, żeby ona więcej ćwiczyła.
(4) I suggest that we go out tonight.
Proponuję, żebyśmy wyszli dziś wieczorem.

Inną możliwością jest użycie zdania podrzędnego z "should\":

(5) The doctor suggests that she should give up smoking.
Lekarz sugeruje, żeby ona rzuciła palenie.

Jeśli czasownik "suggest" ma formę czasu przeszłego, również czasownik w zdaniu podrzędnym musi przyjąć taką formę:

(6) When I returned home, my mother suggested that we went for a walk together.
Kiedy wróciłem do domu, moja mama zaproponowała, żebyśmy (wtedy) poszli razem na spacer.

Wyrażenie "it is suggested that..." odnosi się do propozycji bądź sugestii wygłaszanych przez osoby bliżej nieznane lub osoby, których tożsamość nie jest dla nas istotna. Ważna jest natomiast treść samej propozycji:

(7) In this article, it is suggested that parents should get to know their children\'s friends.
W tym artykule sugeruje się, że rodzice powinni poznać znajomych swoich dzieci.

Warto zwrócić uwagę, że oprócz zdań ze słowem "suggest" istnieje wiele innych sposobów składania propozycji:

(8a) I suggest having some rest.
Proponuję, żebyśmy trochę odpoczęli.
(8b) Let\'s have some rest.
(8c) Why don\'t we have some rest?
(8d) We\'d better have some rest.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Książki na lato

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...