SPRZEDAM PREZENTACJĘ  MATURALNĄ nt. Zapoż…yczenia językowe

Informacje, pytania i wątpliwości dotyczące matury z języka angielskiego

SPRZEDAM PREZENTACJĘ  MATURALNĄ nt. Zapoż…yczenia językowe

Postautor: myszka_37 » 08 sty 2012, 23:37

Sprzedam prezentację maturalną z języka polskiego na temat: "Zapoż…yczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapoż…yczeń w języku polskim".
Praca została napisana samodzielnie, prostym językiem, oceniona maksymalną ilością punktów przez komisję. Praca jest ciekawa, składa się z omówienia zapoż…yczeń językowych wszystkich epok, również… tych współczesnych z analizą dla poparcia tezy. Prezentacja jest łatwa do nauczenia. Jest kompletna, zawiera 15 minutowy tekst, konspekt, opis bibliograficzny oraz PREZENTACJĘ  MULTIMEDIALNĄ !!! Za niewielką dodatkową opłatą podzielę się pytaniami, jakie zadała mi komisja podczas egzaminu.
Na poparcie jakości pracy pragnę podkreślić, ż…e jestem studentką filologii angielskiej i orientuję się w temacie na bież…ąco, takż…e odpowiem z chęcią na wasze pytania :)
Zainteresowanych proszę o kontakt na GG 2430043 lub myszka_37@wp.pl
myszka_37
 


sprzedam prezentacje maturalne

Postautor: matura z polskiego » 27 paź 2013, 18:52

Napisz do nas, a prezentację moż…esz mieć już… dziś. Koszt gotowej pracy 50 zł. Mamy do sprzedania ok. 650 prac. Każ…da z nich zawiera bibliografię (z podziałem na literaturę podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, a większość dodatkowo prezentację multimedialną w PowerPoincie. Wszystkie wykonane są przez polonistów. Gwarantujemy szybką wysyłkę.

Kontakt matura.polski@interia.pl. gg 7195197

Napisz do nas, wyślemy Ci listę tematów i fragment wybranej przez Ciebie pracy

Oto lista naszych wszystkich prac:

1. "Aby istnieć, człowiek musi się buntować" (Albert Camus). Omów źródła i sens buntu na wybranych przykładach literackich.
2. "M꿅czyzną i niewiastą stworzył ich". Przedstaw model związku kobiety i m꿅czyzny na przestrzeni dziejów, sięgając po wybrane teksty kultury
3. ”Człowiek nie moż…e ż…yć bez miłości” – potwierdź słowa Jana Pawła II w oparciu o wybrane utwory literackie i własne doświadczenia
4. Czytać czy oglądać? Porównaj filmy Andrzeja Wajdy z ich literackim pierwowzorem
5. Adaptacje dzieł Mickiewicza. Dokonaj analizy wybranych adaptacji filmowych i skonfrontuj je z literackim pierwowzorem
6. Adaptacje filmowe Andrzeja Wajdy
7. Analizując wybrane dzieła literackie omów sposób przedstawienia zła.
8. Biblia jako źródło kultury europejskiej
9. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza
10. Bohater literacki poszukujący spełnienia i szczęścia - na podstawie literatury z róż…nych epok
11. Bohater tragiczny w literaturze róż…nych epok. Przedstaw róż…ne sposoby kreacji takich bohaterów.
12. Bohaterowie utworów Żeromskiego i Dąbrowskiej w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi
13. Bunt przeciw bogu na przykładzie bohaterów literackich epoki romantyzmu i młodej polski
14. Bunt przeciw światu i ludziom
15. Buntownik w literaturze
16. Człowiek i przeznaczenie. Na przykładach wybranych utworów literackich zaprezentuj sytuację człowieka w zmieniającym się świecie
17. Człowiek wobec władzy. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty literackie
18. Dekadentyzm w literaturze polskiej i obcej
19. Do czego zdolny jest człowiek, aby zdobyć władzę lub pieniądze?
20. Dramat antyczny, szekspirowski i romantyczny.
21. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu w wybranych przykładach
22. Etos rycerski i jego róż…norakie echa w literaturze róż…nych epok
23. Etos rycerza i spiskowca. Omów problem na podstawie wybranych dzieł literackich
24. Etykieta językowa we współczesnym języku wystąpień publicznych. Omów problem, analizując wypowiedzi notowane przez prasę, radio, tv itp.
25. Funkcje brzydoty w literaturze.
26. Historia jako temat i pretekst do wyraż…ania prawdy o świecie w polskiej epice XIX i XX wieku
27. Historia jako temat i pretekst do wyraż…ania prawdy o świecie w polskiej literaturze i malarstwie XIX i XX wieku
28. Jednostka i zbiorowość wobec ojczyzny w róż…nych epokach literackich
29. Język dziennikarzy i sprawozdawców sportowych.
30. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
31. Język nagłówków prasowych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
32. Język sprawozdawców sportowych (dziennikarzy) wobec norm poprawnościowych. Dokonaj analizy na zebranym materiale
33. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych.
34. Kobiecość - dar czy przekleństwo? Przedstaw sposoby ukazywania kobiet w literaturze
35. Kobieta w wybranych tekstach kultury, czyli dziełach literackich i dziełach sztuki.
36. Koniec i Początek - Biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem analizując wybrane teksty.
37. Kreacje kobiet w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych utworów
38. Kulturotwórcza rola mitologii greckiej. Analizując wybrane utwory literackie i pozaliterackie wskaż… inspirującą rolę mitologii wykorzystywanej przez artystów na własne, oryginalne sposoby
39. Literackie portrety ojców i synów w literaturze
40. Miasto jako bohater literacki
41. Miasto jako temat literacki i filmowy. Omów na przykładach.
42. Miasto jako teren obserwacji ż…ycia i obyczajów w sztuce.
43. Miłość i śmierć w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu na podstawie wybranego materiału literackiego.
44. Młodość i dojrzewanie bohatera jako motyw. Przedstaw róż…ne jego cechy analizując wybrane przykłady.
45. Młodość jako motyw i temat w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych tekstów.
46. Młodość jako motyw literacki
47. Mogiły, grobowce, cmentarze. Omów temat analizując wybrane przykłady literackie
48. Motyw córki w literaturze, przedstaw na wybranych przykładach
49. Motyw domu w literaturze polskiej. Przedstaw jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
50. Motyw miłości między kobietą a m꿅czyzną
51. Motyw pojedynku. Przedstaw róż…ne ujęcia, analizując najciekawsze twoim zdaniem realizacje literackie i filmowe.
52. Motyw poż…egnania i rozstania w róż…nych dziełach literackich. Przedstaw i porównaj w oparciu o wybrane przykłady
53. Motyw rozstania w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
54. Motyw stworzenia świata i człowieka w literaturze i sztuce.
55. Motyw stworzenia świata i człowieka w przekazie mitologicznym, biblijnym i literackim. Zaprezentuj koncepcje, odwołując się również… do dzieł ikonograficznych.
56. Motyw stworzenia świata w Biblii i wybranych dziełach malarskich
57. Motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich róż…nych epok.
58. Motyw śmierci heroicznej w literaturze polskiej. Omów kształt i funkcje motywu w wybranych tekstach literackich
59. Motyw śmierci wojownika w literaturze. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
60. Motyw tańca i jego funkcje w literaturze, sztukach plastycznych i filmie
61. Motyw wędrówki w literaturze
62. Motyw wędrówki w literaturze (i tekstach kultury). Analizując celowo wybrane utwory literackie (i teksty kultury) z dwóch, trzech okresów literackich, omów cele podróż…y i sposoby pisania o niej. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy
63. Motyw zdrady w literaturze. Omów na wybranych przykładach
64. Motyw zemsty w romantyzmie.
65. Na podstawie wybranych utworów literackich róż…nych epok omów, analizując przykłady, portret ż…ony w literaturze i innych dziedzinach sztuki
66. Niesamowite pejzaż…e w literaturze romantycznej.
67. Oblicza patriotyzmu – omów róż…ne sposoby jego rozumienia, analizując wybrane przykłady literackie.
68. Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat w oparciu o utwory przedstawiające lagry i łagry
69. Obraz Gdańska w wybranych utworach literackich i plastycznych. Porównaj ujęcia tego obrazu w wybranych dziełach
70. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze polskiej – omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach
71. Oceń adaptacje filmowe dzieł literackich.
72. Odwołując się do wybranych przykładów dzieł literackich, wskaż… bohaterów poszukujących szczęścia
73. Omów funkcjonowanie motywów wędrówki w wybranych utworach literackich
74. Omów hasła pozytywistyczne na przykładzie wybranych nowel
75. Omów problem powinności rządzących wobec narodu na przykładzie literatury staropolskiej i współczesnej.
76. Omów społeczną rolę nowelistyki pozytywistycznej
77. Pamiętnik i dziennik jako zapis waż…nych wydarzeń historycznych. Omów na wybranych przykładach
78. Podróż… jako przygoda i doświadczenie. Rozwiń temat w oparciu o dowolne dzieła literackie
79. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec świata i Boga. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
80. Porównaj obrazy Gdańska i jego okolic, ukazane w literaturze współczesnej
81. Portret dziecka i jego przestrzeń ż…yciowa w nowelach polskich
82. Portret matki w literaturze. Dokonaj analizy wybranych tekstów literackich, na podstawie których wykaż…esz róż…norodność sposobów kreacji wizerunku matki
83. Portret szlachcica w literaturze polskiej. Scharakteryzuj szlacheckich bohaterów wybranych utworów
84. Portret szlachcica w literaturze. Przedstaw sposoby kreowania tej postaci na wybranych przykładach
85. Postać diabła w róż…nych ujęciach literackich i w dziełach pozaliterackich. Przedstaw wędrówkę motywu analizując wybrany materiał
86. Problemy adaptacji filmowej, przeanalizuj wybrany film i jego literacki pierwowzór. Oceń adaptację – „Władca Pierścieni”.
87. Przedstaw funkcjonowanie motywu rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach róż…nych epok
88. Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich i dziełach plastycznych
89. Przedstaw malarskie widzenie natury w wybranych utworach Adama Mickiewicza
90. Rola sił nadprzyrodzonych w tekstach Adama Mickiewicza
91. Róż…ne obrazy biesiadowania i ucztowania w literaturze polskiej
92. Róż…ne sposoby mówienia o II wojnie światowej na podstawie literatury i filmu
93. Róż…ne sposoby mówienia o II wojnie światowej na podstawie literatury
94. Róż…ne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując teksty prozatorskie, teksty poetyckie, literaturę faktu i inne np. malarstwo, film, rzeźba itp.
95. Róż…ne sposoby mówienia o śmierci w wybranych epokach literackich.
96. Róż…ne sposoby ukazania władcy w literaturze.
97. Róż…ne ujęcia motywu patriotyzmu. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady utworów literackich
98. Samotność człowieka w otaczającym go świecie. Omów temat na podstawie wybranych utworów z róż…nych epok
99. Scharakteryzuj relacje między rodzicami i dziećmi.
100. Stanisław Staszic a Tomasz Lis, porównaj język dawnej i współczesnej publicystyki
101. Starość pogodna, czy rozpaczliwa? Dokonaj analizy porównawczej bohaterów literackich, którzy doświadczają tych stanów.
102. Symbolika nagości w literaturze i innych sztukach
103. Śląsk jako źródło inspiracji literackiej. Omów na przykładzie wybranych utworów
104. Świadectwo holokaustu. Zaprezentuj temat w oparciu o dzieła literackie, filmowe i malarskie
105. Świat wartości więźniów łagrów i lagrów i ich odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
106. Temat holocaustu w literaturze
107. To się czyta dzisiaj - modni pisarze, modne książ…ki. Omów na przykładzie dwóch-trzech twórców spoza szkolnego kanonu przyczyny popularności niektórych autorów i książ…ek. Sformułuj własną opinię na ten temat.
108. Topos nieśmiertelności poety i poezji
109. Topos patrioty
110. Twórcza i destrukcyjna rola miłości w ż…yciu człowieka
111. Tytuł i motto kluczem do odczytania idei dzieła literackiego.
112. Tytuł i motto w utworze literackim. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw i zanalizuj rolę, jaką pełnią.
113. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze XX wieku. Omów i zinterpretuj to zjawisko na wybranych przykładach
114. Utwory o karierze i klęsce bohatera. Zanalizuj problem, wykorzystując znane pozycje literackie.
115. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcia tego tematu.
116. Wiara jako główna wartość w ż…yciu człowieka. Przedstaw w jaki sposób to stwierdzenie jest realizowane w literaturze wybranych epok.
117. Wizerunek ukochanej wykreowany w literaturze i epistolografii romantycznej.
118. Władza i władcy- roż…ne ujęcia władzy i rządzących w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
119. Wpływ domu rodzinnego na toż…samość człowieka.
120. Wpływ literatury na kształtowanie charakteru bohatera
121. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka.
122. Wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
123. Wygnaniec, podróż…ny, ciekawy świata, poszukiwacz sensu ż…ycia.
124. Zanalizuj i przedstaw język sprawozdawców i dziennikarzy sportowych
125. Zaprezentuj motyw zmagania się bohatera z uzależ…nieniem od alkoholu i narkotyków w literaturze i w filmie
126. Zdrada – rozważ… problem moralny bohaterów polskiej literatury
127. Zjawy, duchy i sny w literaturze.
128. Zjawy, duchy, wizje, sny... Określ, jaką funkcję pełnią w literaturze róż…nych epok.
129. ʨródła klęski ż…yciowej bohaterów tragedii Williama Szekspira. Zinterpretuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
130. Życie na wsi jako temat literacki na podstawie dwóch wybranych epok.
131. Duchy, zjawy i upiory w wybranych utworach literackich
132. Idealiści i marzyciele w literaturze. Zaprezentuj bohaterów literackich charakteryzujących się taką postawą i przedstaw, jakie konsekwencje ponoszą za wierność swoim ideałom i marzeniom.
133. Jakie błędy językowe zauważ…asz w swoim środowisku?
134. Miłość fatalna i spełniona. Porównaj obrazy miłości w róż…nych utworach literackich
135. Omów przykłady artystycznego wykorzystania brzydoty w wybranych utworach literackich i plastycznych.
136. Twój sąd o bohaterach romantycznych. Uzasadnij swoją opinię w oparciu o charakterystykę porównawczą wybranych postaci
137. Miłość jako siła budująca i niszcząca.
138. Wybitne adaptacje filmowe. Odwołując się do wybranych przykładów, zaprezentuj i omów filmy, które Twoim zdaniem zdecydowanie górują nad literackim pierwowzorem.
139. Zaprezentuj interesujących Cię twórców Twojego regionu. Przedstawiając walory ich dorobku, uzasadnij swój wybór
140. Związek biografii z twórczością pisarza
141. Motyw winy i kary w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów
142. Dramat romantyczny i jego literacka realizacja w dziełach twórców epoki np. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego
143. Motyw holocaustu w literaturze.
144. Rozum i serce nie zawsze są w zgodzie. Zinterpretuj tę myśl, analizując wybrane utwory literackie
145. Utwór literacki a jego filmowa adaptacja. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł (Władca pierścieni)
146. Motyw zemsty
147. Język współczesnych polityków. Omów na wybranych przykładach.
148. Krytyczne postawy pisarzy wobec własnego narodu. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich
149. Przedstaw róż…ne sposoby funkcjonowania w literaturze motywu wędrówki, odwołując się do wybranych tematów
150. Groteska, śmiech i kpina w średniowiecznej literaturze i sztuce. Omów wybrane dzieła i wyjaśnij dlaczego, w taki sposób mówiono w średniowieczu o śmierci.
151. Wizerunki kobiet w polskiej literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
152. Zdolność odróż…niania dobra od zła dana ludziom to ich przekleństwo czy dobrodziejstwo? Skomentuj decyzje bohaterów literackich
153. Przedstaw róż…ne sposoby kreowania postaci poszukujących sensu ż…ycia
154. Róż…ne sposoby mówienia o II wojnie światowej - literatura, film, obraz
155. Uczta, wieczerza, przyjęcie, biesiada. Przedstaw sposoby ich wykorzystania w tekstach literackich róż…nych epok.
156. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z róż…nych epok.
157. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z róż…nych epok.
158. Metamorfozy bohaterów literackich - przyczyny i skutki. Analiza wybranych utworów.
159. Omów język dziennikarzy sportowych
160. Motyw cierpienia w literaturze polskiej róż…nych epok. Omów na wybranych przykładach.
161. Motyw domu w literaturze i sztuce polskiej. Omów jego funkcje i sposoby artystycznej realizacji, analizując wybrane przykłady.
162. Łagry, lagry jako obraz okrucieństwa II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach literackich
163. Podróż… jako przygoda i doświadczenie. Przedstaw motyw wędrówki i sposoby jego ujęcia w wybranych utworach literackich.
164. Obecność duchów i ich rola w utworach literackich róż…nych epok. Przedstaw problem, odwołując się do przykładów z literatury polskiej i obcej.
165. Literackie obrazy miasta. Omów na wybranych przykładach
166. Róż…ne sposoby mówienia o II wojnie światowej na podstawie literatury i sztuki
167. Obraz wsi w literaturze. Omów na wybranych przykładach
168. Bajka i baśń – zaprezentuj rozwój gatunku na przestrzeni wybranych epok
169. Maski - ich rola i znaczenie w ż…yciu człowieka
170. Literackie portrety ż…on. Omów temat odwołując się do wybranych utworów.
171. Człowiek stworzony jest do buntu. Omów problem na podstawie znanych ci utworów literackich.
172. Historia narodu polskiego jako waż…ne źródło inspiracji dla literatury i sztuki. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów
173. Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje. Rozważ… problem w oparciu o wybrane utwory, przedstawiające świat lagrów i łagrów
174. Postawa buntowników. Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich, oceń ich postawy.
175. Omów róż…norodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich.
176. Walka dobra ze złem w literaturze XX wieku, przedstaw przykłady analizując wybrane utwory
177. Wiara jako główna wartość w ż…yciu człowieka. Przedstaw, w jaki sposób to stwierdzenie jest realizowane w literaturze wybranych dwóch epok. Analiza wybranych utworów.
178. Synowie i córki jako bohaterowie literaccy. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory z roż…nych epok
179. Motyw winy i kary w utworach literackich. Przedstaw róż…ne sposoby jego funkcjonowania w literaturze.
180. Literatura jako inspiracja dla reż…yserskich dokonań Andrzeja Wajdy. Przedstaw na wybranych przykładach
181. Idealiści i marzyciele - ludzie światu potrzebni czy zbyteczni?
182. Motyw snu i jego funkcjonowanie w literaturze. Omów temat na postawie wybranych utworów z róż…nych epok.
183. Róż…ne sposoby kreacji bohatera zbuntowanego w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując sie do wybranych przykładów.
184. Wierność i zdrada w decyzjach moralnych bohaterów literackich. Przedstaw problem na wybranych przykładach
185. Literackie portrety kobiet. Przedstaw je, odnosząc się do wybranych tekstów literackich
186. Przedstaw portret ojca w wybranych utworach literackich roż…nych epok
187. Koncepcja kobiecego piękna w malarstwie i literaturze średniowiecza, renesansu i baroku
188. Literackie i filmowe wizje przyszłości
189. Wzorzec ż…ycia szczęśliwego w filozofii i literaturze róż…nych epok. Omów na wybranych przykładach.
190. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec świata i Boga. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
191. Portrety lekarzy w literaturze. Scharakteryzuj wybrane postacie i oceń ich stosunek do wykonywanego zawodu.
192. Motyw szaleństwa z miłości w roż…nych epokach literackich
193. Ideały religijne i rycerskie średniowiecza. Przedstaw zagadnienie interpretując wybrane utwory.
194. Do czego zdolny jest człowiek aby zdobyć władzę i pieniądze?
195. Filmowe adaptacje dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach.
196. Motyw cierpienia i jego funkcjonowanie w literaturze róż…nych
197. Odwołaj sie do wybranych utworów, omów wpływ wojny na ludzka psychikę i moralność
198. Literackie obrazy miłości niespełnionej. Przedstaw na wybranych przykładach.
199. Porównaj róż…ne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcję odwołując sie do wybranych tekstów literackich
200. Motyw tańca w literaturze i innych dziełach sztuki
201. Człowiek w świetle literatury apokalipsy spełnionej. Omów jego sytuacje w oparciu o dowolne utwory
202. Rola pracy w ż…yciu postaci literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
203. Róż…ne kreacje mieszczan w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów
204. Pokrzepienie serc i rozdrapanie ran polskich – przedstaw i zanalizuj te dwie tendencje w polskiej literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
205. Dylematy moralne bohaterów literackich. Zanalizuj wybrane przykłady z róż…nych epok
206. Rola i znaczenie snów w ż…yciu bohaterów literackich, mitologicznych i biblijnych. Przedstaw na wybranych przykładach.
207. Postać władcy w literaturze , malarstwie i filmie, omów problem na wybranych przykładach.
208. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich z roż…nych epok
209. Postać władcy w literaturze malarstwie i filmie. Omów problem na wybranych przykładach
210. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptację
211. Krajobraz wsi polskiej w literaturze
212. Wpływy szekspirowskie w literaturze polskiej. Przedstaw temat analizując wybrane przykłady z róż…nych epok
213. Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat w oparciu o utwory przedstawiające lagry i łagry
214. Duchy i zjawy w literaturze , filmie i /lub sztukach plastycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
215. Żydzi w literaturze polskiej - bliscy i dalecy. Przedstaw obraz społeczności ż…ydowskiej lub jej pojedynczych reprezentantów na podstawie wybranych epok.
216. Omów funkcje brzydoty jako kategorii estetycznej. odwołaj sie do wybranych dzieł malarskich i literackich.
217. Przedstaw bohatera romantycznego i jego wcielenia w wybranych utworach róż…nych epok
218. Odwołując się do przykładów, przedstaw funkcjonowanie motywu apokalipsy w literaturze
219. Obraz bohaterów tragicznych w wybranych utworach literackich
220. Na wybranych przykładach omów funkcje humoru w literaturze
221. Sport jako temat dla artystów róż…nych dziedzin sztuki. Omów na wybranych przykładach
222. Adaptacje filmowe a dzieło literackie. Porównaj na wybranych przykładach
223. Literackie portrety ojców i synów. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw sposoby ujęcia tego motywu
224. Wybrane pary kochanków w literaturze i filmie
225. Miasto i wieś na przestrzeni wieków. Omów problem na wybranych przykładach literatury polskiej
226. Motyw cierpienia w literaturze antycznej i średniowiecznej.
227. Zaprezentuj sposoby ujęcia relacji człowiek – Bóg na podstawie wybranych utworów literackich
228. Portret idealnego wojownika w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich
229. Przedstaw róż…ne sposoby wykorzystania motywu kłamstwa w literaturze na wybranych przykładach
230. Literackie, filmowe i malarskie reinterpretacje wybranego mitu. Porównaj i omów funkcje
231. Wieczerza, uczta, przyjęcie. Dokonaj analizy wybranych utworów literackich i innych tekstów kultury.
232. Koncepcja kobiecego piękna w literaturze i malarstwie . Omów analizując przykłady dwóch wybranych epok.
233. Szaleni i obłąkani w literaturze róż…nych epok dokonaj prezentacji wybranych postaci
234. Współczesny sportowiec – kontynuacja czy zaprzeczenie wzorca herosa? Porównaj portret wybranego sportowca z bohaterami literackimi
235. Fascynacja górami w sztuce. Omów funkcjonowanie tego tematu na wybranych przykładach literatury, filmu, malarstwa
236. Maski-znaczenie i cele w ż…yciu człowieka.
237. Etos rycerski w literaturze. Przedstaw róż…ne sposoby jego kreacji, odwołując się do wybranych dzieł z róż…nych okresów historycznoliterackich.
238. Przedstaw oblicza samotności wybranych bohaterów literackich, analizując róż…ne ujęcia.
239. Róż…ne oblicza diabła w literaturze i sztuce. Omów na podstawie celowo dobranych dzieł.
240. Rozważ… problem powinności rządzących wobec narodu. Dokonaj analizy zagadnienia na podstawie tekstów wybranych utworów
241. Paraboliczny charakter baśni
242. Sceny rodzajowe z ż…ycia codziennego polskich dworków. Zanalizuj zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich
243. Totalitaryzm w oczach twórców literatury. Omów problem, analizując wybrane utwory
244. Wizja młodości, dąż…enia i doświadczenia młodych w literaturze i innych tekstach kultury (film, teksty współczesnych piosenek młodzież…owych). Omów temat na wybranych przykładach
245. Przedstaw funkcje motywu rozstania w wybranych utworach literackich.
246. Dawniejsze i współczesne wzorce rodziny. Przedstaw problem na podstawie literatury, filmu lub innych dzieł kultury.
247. Od kury domowej do kobiety demonicznej - róż…norodność literackich portretów kobiet. Przedstaw na wybranych przykładach
248. Literackie portrety idealistów i marzycieli
249. Portret polskiego szlachcica w literaturze. Rozważ… na wybranych przykładach
250. Człowiek wobec władzy. Rozważ… problem oparciu o działa literackie z trzech epok.
251. Rycerz średniowieczny a samuraj. Porównaj kreacje bohaterów w literaturze, filmie lub malarstwie
252. Kultura wsi zapisana w obrzędach ludowych. Omów, analizując utwory wybranych epok literackich
253. Funkcje motywu winy i kary w literaturze
254. Katastroficzna wizja świata w literaturze XX wieku
255. Szaleńcy i ich wizerunek w tekstach kultury. Opisz sposoby kreowania takich bohaterów w literaturze i innych dziedzinach sztuki
256. Wpływ języków obcych ( np. j. angielskiego, j. francuskiego) na kształt obecnej polszczyzny. Rozwiń, odwołując się do odpowiednich przykładów z róż…nych języków lub jednego języka
257. Obraz rodziny w literaturze i filmie. Przedstaw związek metod jego przedstawiania z ideą dzieł.
258. Róż…ne sposoby wykorzystywania motywu tańca w tekście literackim. Omów problem, analizując wybrane utwory
259. Tytuł i motto w utworze literackim. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw i zanalizuj rolę, jaką pełnią.
260. Femme fatale jako kreatorka rzeczywistości wewnątrzliterackiej. Omów wyraziste sylwetki kobiet, które świadomie lub nieświadomie negatywnie oddziaływały na innych bohaterów literackich.
261. Oblicza władzy. Przedstaw sposoby ujęcia tego motywu w literaturze na wybranych przykładach dzieł z XIX i XX wieku.
262. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw roż…ne ujęcia, analizując wybrane przykłady
263. Rozważ… problem powinności rządzących wobec narodu. Dokonaj analizy zagadnienia na podstawie tekstów wybranych utworów.
264. Topos bohaterskiego umierania w literaturze średniowiecza, romantyzmu i pozytywizmu. Przedstaw na wybranych przykładach
265. Motyw śmierci w literaturze 2 wybranych epok literackich
266. Motyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Przedstaw i oceń róż…ne sposoby jego realizacji na podstawie wybranych przykładów.
267. Literackie próby odpowiedzi na pytanie: Jak ż…yć? Omów na wybranych przykładach
268. Analizując wybrane przykłady literackie przedstaw motyw wierności i zdrady
269. Sposoby mówienia o śmierci w literaturze średniowiecza. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
270. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu holokaustu w literaturze polskiej.
271. Próba ocalenia ludzkiej godności w nieludzkich warunkach. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł filmowych XX wieku.
272. Związek biografii twórcy z dziełem literackim. (Adam Mickiewicz)
273. Motyw kobiety jako źródło nieszczęścia. Zanalizuj wybrane przykłady literackie.
274. Portrety Polek w literaturze na przełomie róż…nych epok
275. Obraz Gdańska w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
276. Wskaż… hasła pozytywistyczne i ich odzwierciedlenie w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
277. Epistolografia wybranej epoki: tematyka, autoportret nadawcy, widzenie adresatów. Omów temat na podstawie wybranych tekstów
278. Polska wieś w literaturze. Omów sposoby jej przedstawiania i funkcje na wybranych przykładach.
279. Postawy bohaterów literackich róż…nych epok wobec cierpienia omów na wybranych przykładach
280. Relacja między manifestem, a jego literacką realizacją
281. Dlaczego źli? Przedstaw wybrane kreacje literackie bohaterów, którzy krzywdzą innych
282. Jaką rolę pełni w dziele literackim pamiętnik. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
283. Motyw rozstania w literaturze polskiej. Omów w wybranych tekstach kultury
284. Problem winy i kary w literaturze XIX i XX wieku
285. Bunt przeciwko Bogu jako wyraz niezgody na ludzkie cierpienie
286. Bohaterowie w habitach, przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich
287. Słynne pojedynki w literaturze i ich kształt artystyczny
288. Psychologia zbrodniarza. Przedstaw problem odwołując się do wybranych dziel literackich
289. Martyrologia powstańców warszawskich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich
290. Praca-przekleństwo czy spełnienie. Omów motyw na wybranych utworach literackich
291. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj średniowieczny etos rycerski i jego odmiany
292. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw roż…ne ujęcia, analizując wybrane przykłady
293. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranego przykładu (Pan Tadeusz)
294. Portret idealnego wojownika w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich
295. Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej. Zaprezentuj na wybranych przykładach
296. Portret Żyda w literaturze. Scharakteryzuj bohaterów, analizując celowo wybrane teksty
297. Wzorce kobiecej urody - od antyku do współczesności. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła z literatury i innych dziedzin sztuki.
298. "Nie wszystek umrę.." (Horacy) Rozważ…ania o wielkości i trwałości dorobku poetyckiego na podstawie utworów twórców roż…nych epok
299. Non omnis moriar. Odwołując się do wybranych utworów literatury pięknej, rozważ…, jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego
300. Przedstaw róż…ne obrazy dziecka i określ ich funkcje artystyczną w wybranych utworach literackich
301. Obraz trudnego dorastania w literaturze i filmie. Omów temat posługując się wybranymi przykładami literackimi i filmowymi
302. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze
303. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Zanalizuj i porównaj celowo dobrane dzieła
304. Wpływ pieniędzy na postawy i losów bohaterów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
305. Dojrzewanie do miłości w literaturze roż…nych epok
306. Mit miłości romantycznej i jego oddziaływanie na postawę bohaterów innych epok. Omów na wybranych przykładach literackich
307. Róż…ne oblicza miłości prezentowane w literaturze. Omów, analizując wybrane teksty literackie
308. Heroiczny i groteskowy obraz śmierci w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
309. Satyra, kpina, ż…art, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Przedstaw temat, odwołaj się do utworów z róż…nych epok.
310. Na podstawie wybranych utworów przedstaw róż…ne wersje motywu wędrówki w literaturze
311. Motywy franciszkańskie w literaturze. Omów sposoby funkcjonowania motywu
na podstawie wybranych utworów
312. Wieś w literaturze i malarstwie XIX wieku. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
313. Jak literatura inspiruje film? Omów zagadnienia na podstawie analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i ich adaptacji filmowych
314. Omów funkcję motywu wędrówki bohatera literackiego, odwołując się do literatury wybranych epok
315. Miłość budująca i niszcząca. Omów temat analizując postawy wybranych bohaterów literackich
316. Zbadaj funkcję motywu listu w utworach literackich. Odwołaj się do literatury róż…nych epok.
317. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Zanalizuj ich funkcje i znaczenie w wybranych przykładach z róż…nych epok.
318. Róż…nice między filmem Wajdy a książ…ką.
319. Roż…ne sposoby kreowania rycerzy średniowiecznych i tych ze świata fantasy. Omów temat analizując wybrane utwory
320. Zapoż…yczenia we współczesnej polszczyźnie moda czy konieczność? Omów i zanalizuj na wybranych przykładach.
321. Róż…ne koncepcje miłości kobiety i m꿅czyzny prezentowane przez literaturę XX wieku. Analiza wybranych przykładów
322. Portret szlachcica w literaturze. Analizując wybrane utwory, omów róż…norodne ujęcia tego tematu
323. Jan Kochanowski optymista ż…yciowy, czy pesymista? Omów problem analizując celowo dobrane utwory
324. Holokaust w literaturze i filmie. Omów róż…ne sposoby funkcjonowania motywu na wybranych przykładach
325. Motyw holocaustu w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykład.
326. Na podstawie wybranych utworów literackich omów symboliczne znaczenie wykreowanych przez artystów miejsc.
327. Kanony kobiecej urody w sztuce i literaturze. Omów temat, interpretując wybrane przykłady z róż…nych epok.
328. Motyw zdrady w literaturze
329. Motyw zemsty w literaturze i filmie
330. Twórczość Wisławy Szymborskiej jako gra z tradycja i kulturą współczesną
331. Ideał Rycerza dawniej i dziś. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw ewolucje motywu rycerza.
332. Literatura i sztuka w służ…bie tolerancji. Omów problem na przykładzie róż…nych dzieł kultury ukazujących ż…ycie i obyczajowość wybranej mniejszości narodowej (np. Żydów).
333. Motyw wędrówki w literaturze. Omów go na wybranych utworach
334. Duchy, zjawy, sny, wizje... Omów ich role i znaczenie na wybranych utworach literackich
335. Kobieta – przekleństwo czy błogosławieństwo dla m꿅czyzny. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie
336. Język dziennikarzy i sprawozdawców sportowych
337. Portret Żyda w literaturze polskiej. Przedstaw i omów na wybranych przykładach
338. Zbadaj, jakie problemy przedstawiały w swojej twórczości pisarki dwudziestolecia międzywojennego
339. Omów róż…ne ujęcia motywu snu w wybranych utworach literackich
340. Obraz zbuntowanej kobiety w literaturze. Przyczyny, przebieg i skutki buntu.
341. Historia jako inspiracja literatury i malarstwa. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dziel.
342. Literacki wizerunek szatana. Przedstaw i porównaj sposób funkcjonowania motywu na wybranych przykładach z róż…nych epok
343. Przedstaw róż…ne sposoby funkcjonowania motywu winy i odkupienia w literaturze. Omów na wybranych przykładach
344. Tragizm pomyłek i powikłań losu. Rozważ… problem.
345. Miłość budująca i niszcząca. Omów temat analizując postawy wybranych bohaterów literackich.
346. Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi rodzinnej. Omów temat analizując wybrane przykłady literackie.
347. Śmiech jako narzędzie walki o nowego człowieka w literaturze oświecenia. Omów na wybranych przykładach
348. Jaki obraz rodziny odnajdujesz w wybranych tekstach kultury? Zbadaj róż…norodne ujęcia i znaczenie motywu.
349. Omów i oceń wybrane adaptacje filmowe polskiej klasyki literackiej
350. Miłość-moc destrukcji i siła uzdrawiania. Omów problem odnosząc się do wybranych utworów V. Nabokova i F. Dostojewskiego
351. „Zakochani są szaleni" rozwiń myśl Horacego odwołując się do wybranych tematów o tematyce miłosnej
352. Dwór jako symbol tradycji polskiej. Zinterpretuj zagadnienie, analizując odpowiednio dobrane teksty kultury
353. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń, jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich.
354. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze realizacje na podstawie literatury dowolnych epok
355. Literackie rozmowy z Bogiem. Ich forma i funkcja.
356. Herosi i bogowie olimpijscy. Porównaj na wybranych przykładach ich kreacje literackie, rzeźbiarskie i malarskie
357. Adaptacje filmowe a dzieła literackie. Omów na wybranych przykładach (Ogniem i mieczem, Potop)
358. Motyw walki dobra ze złem. Zinterpretuj wybrane przykłady
359. Patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny w okresie wojny i okupacji. Analiza porównawcza stosownych utworów z literatury polskiej.
360. Róż…ne wizerunki lekarza w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
361. Młodość jako temat i problem w literaturze XIX i XX wieku
362. Wizerunek ż…ony w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
363. Polaków portret własny, czyli ocena społeczeństwa w literaturze. Omów temat, odwołując się do utworów z róż…nych epok literackich
364. Ukaż…, w jaki sposób twórcy wybranych dzieł literackich i filmowych oddawali grozę Holocaustu.
365. Wpływ doświadczeń ż…yciowych na twórczość poetów róż…nych epok. Omów temat odwołując się do wybranych utworów
366. Historia jako inspiracja dla literatury i malarstwa przedstaw związki tych dwóch dziedzin sztuki z wydarzeniami historycznymi analizując wybrane przykłady
367. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z roż…nych epok
368. Zanalizuj funkcjonowanie motywu wędrówki na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych
369. Motyw śmierci w literaturze i w sztuce średniowiecznej i barokowej. Przedstaw zagadnienia na wybranych przez siebie przykładach.
370. Bunt i pokora wobec zrządzeń losu. Przedstaw motyw literacki, analizując teksty z literatury polskiej i obcej.
371. Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie. Omów i ocen zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.
372. Jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego? Odnieś się do wybranych utworów
373. Bohaterowie literaccy poszukujący szczęścia
374. Bóg, Honor, Ojczyzna. Omów postawy bohaterów literackich, którzy w swym działaniu postępowali zgodnie z ze wskazanymi ideami.
375. Człowiek w sytuacji zagroż…enia. Przedstaw to zagadnienie na podstawie tekstów z literatury wojennej i współczesnej
376. Czym jest bohaterstwo, kim jest bohater? Omów kreacje bohaterów na podstawie literatury romantyzmu i pozytywizmu
377. Dawniejsze i współczesne wzorce rodziny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
378. Dawniejsze i współczesne wzorce rodziny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
379. Dobro i zło w sztuce i literaturze, przedstaw na wybranych przykładach
380. Emigracja jako waż…ny temat literatury polskiej. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie
381. Heroiczni bohaterowie w epokach. Omów na podstawie lektur
382. Historia narodu polskiego jako waż…ne źródło inspiracji dla literatury i sztuki. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów.
383. Doświadczenia Holocaustu – pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem, analizując stosowne utwory literackie.
384. Jaki jest współczesny ideał kobiecy urody? Porównaj go z wizerunkami kobiet w malarstwie i literaturze wybranych epok
385. Język i styl wystąpień polityków. Omów zjawisko na wybranych przykładach i zanalizuj samodzielnie zebrany materiał
386. Język współczesnego dziennikarstwa sportowego
387. Język wyznań miłosnych. Zanalizuj, w jaki sposób zakochani wyraż…ali swoje uczucia (na materiale literackim lub filmowym)
388. Kobieta i kobiecość w literaturze
389. Kreacja bohatera negatywnego "czarnego charakteru". Przedstaw róż…ne typy postaci, odnosząc się do kontekstu historycznoliterackiego, sformułuj wnioski.
390. Kultura antyczna źródłem inspiracji literatury i sztuki róż…nych epok
391. Motyw bohaterskiej śmierci w literaturze
392. Motyw rodziny w literaturze polskiej
393. Motyw rycerza i rycerskiej walki. Zaprezentuj temat, analizując teksty literackie róż…nych epok.
394. Motyw samotności i jego funkcje. Omów i odwołaj się do róż…nych utworów literackich
395. Motyw władzy w literaturze i filmie
396. Motyw wrogości w literaturze – odwołując się do wybranych przykładów przedstaw róż…norodność jego ujęcia
397. Narkomania jako problem społeczny XX i XXI w i jego oddźwięk we współczesnych dziedzinach sztuki np. literaturze i filmie. Analizując stosownie dobrane teksty literackie i dzieła plastyczne, oceń zjawisko i jego wpływ na powstanie tekstów kultury
398. Bohater romantyczny, a bohater pozytywistyczny. Porównaj odwołując się do wybranych fragmentów.
399. Obraz miłości kobiety i m꿅czyzny w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z róż…nych epok.
400. Obrazy zniewolenia człowieka w literaturze lagrowej i łagrowej. W analizowanych tekstach porównaj przyczyny i sposoby zniewolenia człowieka
401. Od „kury domowej” do kobiety demonicznej-literackie portrety kobiet. Przedstaw w oparciu o celowo dobrany materiał literacki.
402. Odwołując się do wybranych utworów literackich omów problem walki o władzę
403. Porównaj dwie róż…ne koncepcje bohatera tragicznego, odwołując się do utworów dwóch wybranych epok
404. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby kreowania i funkcje postaci rycerza w literaturze i sztuce
405. Problemy moralne człowieka w sytuacjach granicznych. Zaprezentuj zagadnienie analizując postawy bohaterów dwóch róż…nych epok
406. Prometeusz i jemu podobni – omów na wybranych przykładach literackich cechy prometejskiego buntu.
407. Rola lektur/literatury/ w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw problem na wybranych przykładach
408. Rola snu w literaturze i innych dziedzinach sztuki kolejnych epok. Omów temat na przykładach tekstów kultury.
409. Róż…ne funkcje języka w reklamie. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
410. Róż…ne źródła decyzji ż…yciowych bohaterów szekspirowskich. Omów problem na podstawie wybranych przykładów
411. "Świat bez miłości jest światem martwym" (A. Camus). Odwołując się do przykładów, zanalizuj róż…ne modele miłości i wybierz sobie najbliż…szy.
412. Topos matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
413. Totalitaryzm jako wynaturzenie władzy. Przedstaw problem na podstawie wybranych tekstów literatury współczesnej
414. Trudne biografie twórców uwikłanych w uzależ…nienia. Omów temat, ukazując zależ…ność między biografią a problematyką utworów wybranych artystów
415. Ukaż… funkcjonowanie motywu przemiany w wybranych utworach literackich
416. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów i zinterpretuj na wybranych przykładach.
417. Wampiryzm w literaturze i filmie. Przedstaw temat analizując wybrane teksty kultury.
418. Non omnis moriar odwołując się do wybranych utworów literatury pięknej rozważ… jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego
419. Wojna jako temat w literaturze i filmie, omów na podanych przykładach
420. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka. Przedstaw i zanalizuj temat na wybranych przykładach literackich i filmowych
421. Róż…ne sposoby mówienia o miłości. Zanalizuj i porównaj wybrane teksty kultury
422. Wizerunek anioła w literaturze i sztukach plastycznych.
423. Bohaterowie literaccy we władzy zazdrości. Przedstaw róż…norodne ujęcia tego motywu.
424. Cierpienie – błogosławieństwo, czy przekleństwo? Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich.
425. Duchy, zjawy, upiory. Zaprezentuj najciekawsze ze znanych Ci przykładów literackich.
426. Dziecko - bezbronna istota czy mały buntownik? Omów na przykładach.
427. Funkcje motywu winy i kary w literaturze róż…nych epok. Przedstaw je na podanych przykładach.
428. Impresjonizm w literaturze, muzyce i malarstwie. Przedstaw temat interpretując i analizując wybrane przykłady tekstów kultury z kilku epok.
429. Miłość niejedno ma oblicze. Znaczenie miłości ilustrowane przez literaturę.
430. Mistrz i uczeń, pan i sługa. Literackie i filmowe kreacje par bohaterów pochodzących z róż…nych epok. Przedstaw odwołując się do wybranych przykładów.
431. Motyw diabła w literaturze polskiej i obcej. Omów problem w oparciu o przykłady z róż…nych epok oraz wykaż… róż…norodność ujęć.
432. Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych utworach literackich.
433. Motyw wędrówki w literaturze. Omów róż…ne jego wersje w wybranych utworach.
434. Motyw ż…ołnierza tułacza w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.
435. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze polskiej. Omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach.
436. Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swoją opinię w oparciu o wybrane przykłady literackie.
437. Obraz Gdańska i jego okolic ukazany w literaturze współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
438. Określ i porównaj rolę kobiety w Biblii i mitologii greckiej.
439. Przedstaw postaci mitologiczne i ich róż…norodne ujecie w literaturze i malarstwie.
440. Przedstaw róż…ne oblicza samotności i portrety samotników w dziełach literackich.
441. Rola i znaczenie snów w ż…yciu bohaterów literackich, mitologicznych i biblijnych. Przedstaw na wybranych przykładach.
442. Rozważ…ania o godności człowieka w literaturze. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
443. Róż…ne obrazy miłości pomiędzy kobietą a m꿅czyzną. Omów zagadnienie opierając się na wybranych przykładach z literatury i innych tekstów kultury.
444. Sposoby kreowania portretu kobiety w literaturze. Rozważ… zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
445. Współczesne zagroż…enia jako temat literatury. Omów na wybranych przykładach.
446. Zjawy, duchy, sny, wizje w literaturze. Omów, jaką funkcję pełnią one w wybranych utworach róż…nych epok.
447. Autor, którego cenię – Jan Kochanowski
448. Miłość fatalna, sentymentalna i spełniona. Porównaj literackie obrazy miłości,
odnosząc do kontekstu epoki.
449. Zaprezentuj obraz Boga ukazany w literaturze trzech dowolnie wybranych epok

450. Marzenia o doskonałości - róż…norodne ujęcia motywu utopii. Omów na wybranych przykładach
451. Kobiecość jako przywilej lub przekleństwo. Rozważ… problem odwołując się do tekstów literackich wybranej epoki
452. Bohaterstwo i tragizm ż…ołnierzy polskich w czasie II wojny światowej. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatury i filmu
453. Metamorfoza bohatera literackiego. Rozważ… problem w oparciu o wybrane teksty z róż…nych epok
454. Historia narodu polskiego źródłem inspiracji dla tekstów kultury
455. Walka Boga z Szatanem w literackich przetworzeniach. Omów na podstawie wybranych utworów.
456. To się czyta dzisiaj – modni pisarze, modne książ…ki. Omów na przykładzie dwóch lub trzech twórców spoza szkolnego kanonu. Podaj przyczyny popularności niektórych autorów i książ…ek. Sformułuj własną opinię na ten temat
457. Język sprawozdawców sportowych wobec norm poprawnościowych. Przedstaw i ocen na podstawie wybranych tekstów
458. Tradycje rodzinne i świąteczne w wybranych utworach literatury polskiej.
459. Etos lekarza w literaturze
460. Dziecko jako bohater dzieła literackiego. Przedstaw sposoby ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.
461. Dylematy moralne bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach
462. Motywy katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku.
463. Róż…ne obrazy ż…ycia wsi w literaturze. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych utworów.
464. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, scharakteryzuj problemy moralne, przed którymi staje współczesny człowiek.
465. Bohater tragiczny
466. Motyw cmentarza i mogiły w literaturze.
467. Motyw apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
468. Wielcy pisarze i malarze wyraż…ają zachwyt architekturą. Omów zagadnienie analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.
469. A jeśli komu droga otwarta do nieba, / Tym , co służ…ą ojczyźnie. Przedstaw róż…norodne wizerunki ż…ołnierzy w literaturze polskiej, analizując wybrane przykłady
470. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich funkcjonowania w wybranych utworach
471. Róż…norodne ujęcie motywu rodziny w literaturze.
Analizując problem, odwołaj się do wybranych przykładów.
472. Deheroizacja postaci i demitologizacja wydarzeń jako sposób mówienia o trudnej rzeczywistości. Omów na podstawie literatury wojennej i powojennej
473. Konflikt pokoleń w utworach literackich. Przedstaw na wybranych przykładach
474. Twórcza siła miłości w ż…yciu człowieka. Omów odwołując się do wybranych utworów literackich.
475. Dom i bezdomność. Przedstaw problem w oparciu o wybrane przykłady z literatury polskiej
476. Motyw zbrodni i zbrodniarza. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich
477. Motyw cmentarza i mogiły w literaturze
478. Bohater - ż…yciowy nieudacznik. Dokonaj charakterystyki wybranych bohaterów literackich róż…nych epok, określając ich źródła niepowodzeń.
479. Przedstaw róż…ne ujęcia zdrady analizując wybrane utwory literackie róż…nych epok

480. Motyw tańca i jego funkcje w literaturze róż…nych epok. Omów zgodnie na wybranych przykładach
481. Motyw cierpienia i męczeństwa w literaturze.
482. Średniowieczny asceta, renesansowy humanista i barokowy Sarmata. Omów na wybranych przykładach.
483. Świat za drutami obozów. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
484. Na podstawie wybranych tekstów literatury XIX wieku, zaprezentuj obyczajowość polskiej szlachty tego okresu.
485. Ciemne oblicze miasta. Zanalizuj temat na podstawie wybranych utworów pozytywizmu, Młodej Polski i literatury współczesnej.
486. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza a epopeje Homera. Zinterpretuj róż…nice i podobieństwa.
487. Losy dzieci w wybranych przykładach z literatury. Omów kreacje dziecka - bohatera oraz wskaz jego miejsce w dwóch wybranych epokach literackich
488. Biesiadowanie w róż…nych utworach literackich. Wskaż… specyfikę polskiej gościnności i jej funkcje.
489. Róż…ne ujęcia portretu szlachcica i szlachty w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów dzieł.
490. Bohaterstwo i tragizm ż…ołnierzy polskich w czasie II wojny światowej. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatury i filmu
491. Motywy biblijne i mitologiczne w literaturze
492. Moralistyka oświeceniowych bajek. Określ jej charakter, analizując wybrane utwory.
493. Koncepcja ż…ycia św. Franciszka z Asyż…u i jej kontynuacja w literaturze polskiej. Dokonaj analizy porównawczej dowolnie wybranych utworów.
494. Jak literatura przedstawia matkę? Dokonaj charakterystyki analizując wybrane utwory literackie
495. Od kury domowej do kobiety demonicznej - literackie portrety kobiet . Przedstaw na wybranych przykładach.
496. Przedstaw sposoby kreowania wielkich wodzów historycznych w wybranych utworach
497. Literackie sposoby dokumentowania zbrodni totalitaryzmu XX wieku.
498. Obraz Rosji w literaturze polskiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów.
499. Na podstawie interpretacji wybranych utworów literackich omów jak bohaterowie dąż…ą do osiągnięcia sukcesu w ż…yciu.
500. Motyw samotności człowieka w świecie. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
501. Więzienie jako temat i motyw literacki. Omów na wybranych przykładach.
502. W jaki sposób realizowany jest motyw rozstania w literaturze XIX i XX wieku? Omów problem, odwołując się do najciekawszych Twoim zdaniem tekstów literackich.
503. Analizując drogę ż…yciową wybranych bohaterów literackich wskaż… blaski i cienie kariery, awansu społecznego, sukcesu ż…yciowego.
504. Zjawy, duchy, wizje, sny. Zinterpretuj ich rolę w literaturze róż…nych epok.
505. Róż…ne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Przedstaw je, analizując wybrane powieści.
506. Wpływ domu rodzinnego na toż…samość człowieka
507. Pozytywne i negatywne cechy Polaków w ujęciu róż…nych pisarzy –omów na wybranych przykładach
508. Funkcjonowanie tematu holokaustu w literaturze. Rozwiń problem analizując wybrane utwory.
509. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich
510. Omów problem zniewalania ludzi w odwołaniu do wybranych tekstów literackich.
511. Relacje człowiek - Bóg. Przedstaw ich róż…norodność, analizując wybrane utwory literackie.
512. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.
514. Motyw nieśmiertelności artysty i jego twórczości. Omów na przykładzie wybranych utworów.
515. Literatura jako inspiracja dla reż…yserskich dokonań Andrzeja Wajdy
516. Biografia jako klucz do odczytania twórczości. Analizując biografię i poezję Karola Wojtyły, przedstaw wpływ doświadczeń ż…yciowych na jego twórczość. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
517. Artysta jako bohater literacki. Przedstaw to zjawisko na wybranych przykładach
518. Porównaj wizerunki śmierci w literaturze i sztukach plastycznych na podstawie analizy wybranych przykładów z róż…nych epok.
519. Przedstaw róż…ne ujęcia motywu podróż…y w wybranych utworach
520. Komizm – ironia – karykatura – groteska. Zanalizuj róż…ne sposoby uzyskiwania efektów komicznych w utworach literackich dwu wybranych epok.
521. Przedstaw motyw samotności i alienacji w znanych Ci utworach literackich
522. Problemy adaptacji filmowej. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem. Oceń adaptacje
523. Świat wartości więźniów łagrów oraz lagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat analizując wybrane utwory
524. Skonfrontuj bohaterki pozytywizmu i romantyzmu w odwołaniu do kobiety współczesnej.
525. Wpływ Szekspira na dzieła polskich twórców. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach literackich.
526. Samotnicy i istota samotności. Zaprezentuj to zjawisko na podstawie wybranych utworów epickich i dramatycznych z róż…nych epok.
527. Róż…norodne wizerunki władców. Omów na przykładach wybranych dzieł sztuki (literatury, filmu, malarstwa).
528. Motyw miłości romantycznej w literaturze XVIII i XIX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
529. Wpływ kobiet na postawy i zachowania m꿅czyzn. Przedstaw sposoby kreowania bohaterów, analizując celowo dobrane utwory literackie.
531. Przedstaw tragizm wybranych postaci literackich z dramatów róż…nych epok
532. Don Kichot na polskich drogach, czyli literackie portrety idealistów i marzycieli
534. Interpretacja historii Polski w wybranych utworach twórców XIX i XX wieku.
536. Wpływ domu rodzinnego na toż…samość człowieka. Omów temat, opierając się na literaturze i tekstach z psychologii.
537. Wpływ domu rodzinnego na toż…samość człowieka
538. Funkcje motywu winy i kary w literaturze róż…nych epok. Przedstaw je na podanych przykłada
539. Funkcje motywu cierpienia - omów na podstawie wybranych 2 epok.
540. Motyw apokalipsy w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane teksty kultury.
541. Róż…ne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich
542. Podaj roż…ne koncepcje szczęścia na wybranych przykładach literackich
543. Literackie portrety kobiet. Omów sposób kreowania bohaterek w oparciu o utwory z róż…nych epok.
544. Wpływ zła na psychikę ludzką na przykładzie Lady Makbet. Rozwiń temat na podstawie utworu " Makbet".
545. Rozmowy człowieka z Bogiem. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów z literatury staropolskiej.
546. Historie mityczne inspiracją dla literatury. Omów temat na wybranych przykładach
547. Obraz totalitaryzmu w literaturze i filmie. Omów, analizując wybrane dzieła. Uwzględnij kontekst historyczny.
548. Obraz totalitaryzmu w literaturze i filmie. Omów, analizując wybrane dzieła. Uwzględnij kontekst historyczny.
549. Polskie pieśni patriotyczne. Zaprezentuj wybrane utwory, wykazując ich związek z historią narodu
550. Róż…ne kreacje kobiet w literaturze.
551. Motyw szczęścia w literaturze. Przedstaw róż…norodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów.
552. Portret szlachty polskiej w literaturze i sztuce róż…nych epok
553. Przeanalizuj role wizji, snu, zjaw w ż…yciu wybranych bohaterów literackich
554. Anielice i diablice wybranych epok literackich- przedstaw i porównaj kreacje kobiet na wybranych przykładach
555. Wielkie monologi w literaturze. Przedstaw ich wpływ na charakterystykę postaci
analizując i interpretując wybrane teksty z róż…nych epok
557. Motyw kobiety upadłej w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
558. Sceny śmierci w literaturze. Omów ich funkcje odwołując się do wybranych utworów.
559. Człowiek stworzony jest do buntu. Omów problem na podstawie znanych Ci utworów literackich.
559. Momenty przełomowe w ż…yciu bohaterów literackich – co jest ich przyczyną jakie są konsekwencje. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów literackich
560. „Być albo mieć” to alternatywa, przed którą staje każ…dy człowiek. Scharakteryzuj bohaterów literackich, którzy dokonywali takich wyborów.
562. Obraz kata i ofiary w literaturze II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.
563. Obraz człowieka cierpiącego. Scharakteryzuj roż…ne jego ujęcia na przykładzie wybranych dziel literackich
564. Róż…ne sposoby funkcjonowania postawy prometejskiej w literaturze. Omów je, analizując celowo dobrany materiał.
565. Rola miłości w ż…yciu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
566. Wykaż…, ż…e lektura Makbeta (lub innego dramatu W. Szekspira) mogłaby być lekcją dla sprawujących władzę.
567. Epistolografia romantyczna jako źródło wiedzy o autorze i epoce. Zaprezentuj temat na podstawie analizy wybranych przykładów.
568. Motyw władzy i władcy
569. Człowiek wobec wyboru pomiędzy dobrem i złem. Omów problem, analizując wybrane teksty literackie
570. Portrety romantycznych kochanków. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła.
571. Wojownik, rycerz, ż…ołnierz jako bohaterowie literatury. Omów na przykładzie wybranych dzieł.
572. Wizerunki śmierci. Omów je w oparciu o analizę wybranych dzieł literackich i innych dzieł sztuki
573. Co zyskuje, a co traci dzieło literackie poddane adaptacji filmowej. Przedstaw zagadnienie na dwu wybranych przykładach.
573. Na wybranych przykładach tekstów XIX i XX wieku rozważ… jak okres młodości determinuje ż…ycie bohatera literackiego.
574. Omów literackie portrety szczęśliwie i nieszczęśliwie zakochanych par. Porównaj je na podstawie wybranych utworach literackich.
575. Bohaterowie kontrowersyjni w literaturze. Określ ich miejsce i funkcję w wybranych utworach
576. Człowiek i przeznaczenie na przykładzie wybranych utworów literackich. Zaprezentuj sytuację człowieka w zmieniającym się świecie.
577. Obraz powstania warszawskiego w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
579. Ukaż… motyw cierpienia od czasów Chrystusa do teraźniejszości.
581. Biblia kluczem do odczytania dzieł sztuki. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.
582. Róż…ne kreacje mieszczan w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów
583. Portrety matek. Omów na przykładach utworów z róż…nych epok.
584. Miłość jako siła niszcząca. Omów problem, analizując utwory z róż…nych epok literackich.
585. Problemy filmowej adaptacji. (Przedwiośnie) Porównaj film z jego literackim pierwowzorem i oceń adaptację.
586. Motyw bohatera w literaturze polskiej
588. Sceny śmierci w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów.
589. Postacie historyczne jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach
590. Portret dziecka w literaturze i sztuce pozasłownej. Dokonaj analizy dzieł.
591. Literackie portrety kobiet
592. Pieniądze - źródło sukcesów czy klęski bohaterów literackich? mów problem, analizując wybrane dzieła.
593. Pokora i bunt - dwie postawy wobec Boga. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych przykładów
594. Duchy i Zjawy w wybranych utworach literackich róż…nych epok. Dokonaj analizy tematu wskazując podobieństwa i róż…nice w funkcjonowaniu świata fantastycznego
595. Motyw rozstania w literaturze XIX i XX wieku
596. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby kreowania takich bohaterów literackich
597. Motyw podróż…y w literaturze. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych utworów z róż…nych epok.
599. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
600. Motyw miłości w poezji kobiecej. Scharakteryzuj poetyckie sposoby wyraż…ania uczuć wykorzystując utwory z róż…nych epok.
601. Bohaterowie buntownicy w literaturze polskiej i powszechnej- zaprezentuj ich portrety na wybranych przykładach, wskaż… powody buntu.
602. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich.
Omów na wybranych przykładach.
603. Praca - błogosławieństwo czy przekleństwo. Omów podane zagadnienie na podstawie dzieł pozytywistycznych.
604. Róż…ne sposoby mówienia o II wojnie światowej.Omów zagadnienie wykorzystując wybrane utwory literackie oraz inne teksty kultury.
605. Kreacje kobiet w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.
606. „Nie ma zbrodni bez kary..." - w odwołaniu do utworów literackich przedstaw portrety bohaterów, którzy ponoszą karę za swoje czyny.
607. Motyw tyrana i despoty w literaturze i jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.
608. Topos władcy idealnego w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
609. Zbrodnia i zbrodniarze w literaturze róż…nych epok.Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady
610. Kreacja głównego bohatera w literaturze fantastycznej. Omów temat na wybranych przykładach
612. Róż…ne cele przemiany bohatera literackiego. Przedstaw je odwołując się do wybranych przykładów z róż…nych epok.
613. Władza-zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca Omów na wybranych przykładach literackich.
614. Wielcy wodzowie. Zaprezentuj ich kreacje literackie, filmowe lub malarskie, analizując wybrane dzieła.
616. Bitwa jako temat literacki, malarski i filmowy. Analizując wybrane dzieła, omów funkcje scen batalistycznych oraz wskaż…, jakimi środkami artystycznymi posługują się artyści w ukazywaniu walki
617. Matka i dziecko w literaturze polskiej.Scharakteryzuj sposoby kreowania tych bohaterów w utworach róż…nych epok
619. Cechy języka reklam telewizyjnych. Zanalizuj wybrane przykłady
620. Zalety i wady filmowych adaptacji dzieł literackich. Rozważ… problem na wybranych przykładach.
621. Szaleni i obłąkani w róż…nych epokach literackich. Dokonaj prezentacji wybranych bohaterów.
622. Diabeł, anioł, duch - goście z zaświatów w dziełach literackich. Określ, jaką pełnią one funkcję w wybranych przez Ciebie utworach literackich
625. Krzepić serca czy rozdrapywać rany. Omów dwie koncepcje pisarstwa
626. Analizując wybrane utwory, przedstaw róż…ne realizacje i funkcje obrazu Kielecczyzny
627. Literatura i sztuka polska wobec totalitaryzmów.Przeanalizuj róż…ne środki wykorzystywane w przedstawieniu tej tematyki
628. Róż…ne postawy człowieka wobec Boga, omów temat odwołując się do wybranych utworów.
629. Przyjaźń jako wartość. Przedstaw problem na wybranych utworach literackich.
630. Przedstaw i porównaj róż…ne sposoby kreowania postaci ojca w literaturze
631. Portret ojca. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literackich/i dzieł sztuki.
632. Przedstaw róż…ne ujęcia wybranego aspektu motywu zdrady np. zdrada w miłości, zdrada polityczna itp., odwołując się do przykładów literackich
633. Literacki i malarski wizerunek śmierci. Przedstaw przyczyny popularności i znaczenie motywu w literaturze i sztuce róż…nych epok
634. "Ojczyzna moja wolna, wolna". Literackie i filmowe obrazy pierwszych lat Polski niepodległej. Omów problem, uwzględniając róż…norodność artystycznych form przekazu
635. Motyw cierpienia narodu polskiego w literaturze i sztuce polskie
matura z polskiego
 

Re: SPRZEDAM PREZENTACJĘ  MATURALNĄ nt. Zapoż…yczenia językowe

Postautor: a.paryz » 19 lis 2013, 20:46

W ten sposób fundujemy sobie przyszłość. Sprzedając prace, kształtujemy niedouczone społeczeństwo. Czy dziś jeszcze ktoś samodzielnie się uczy????
a.paryz
newbie
 
Posty: 6
Rejestracja: 19 lis 2013, 20:14

Re: SPRZEDAM PREZENTACJĘ  MATURALNĄ nt. Zapoż…yczenia językowe

Postautor: egbert98 » 16 kwie 2014, 14:08

Przeraż…a mnie to ż…e ktoś chce sprzedać swoją pracę maturalną a jeszcze bardziej to ż…e ktoś chce ją kupić, matura w dzisiejszych czasach jest tak banalna szczególnie ustna z polskiego jest na poziomie szkoły podstawowej, a później dziwimy się ż…e tacy ludzie pracują tu i tam

____________________
Zmienisz zdanie piece zaglądnij!
egbert98
newbie
 
Posty: 11
Rejestracja: 05 kwie 2014, 22:47

Re: SPRZEDAM PREZENTACJĘ  MATURALNĄ nt. Zapoż…yczenia językowe

Postautor: Derino » 25 paź 2016, 9:40

Niezłe tematy
Derino
newbie
 
Posty: 2
Rejestracja: 25 paź 2016, 9:34

Re: SPRZEDAM PREZENTACJĘ  MATURALNĄ nt. Zapoż…yczenia językowe

Postautor: Pooloop25 » 03 lis 2016, 1:15

I'm glad to see the great detail here!.
Pooloop25
newbie
 
Posty: 4
Rejestracja: 03 lis 2016, 1:11

Re: SPRZEDAM PREZENTACJĘ  MATURALNĄ nt. Zapoż…yczenia językowe

Postautor: ChokeSlam » 11 lut 2019, 9:10

To może być bardzo ciekawa i fajna oferta! Warto o tym wszystkim pomyśleć!
______________________
pracemagisterskie.szczecin.pl
Awatar użytkownika
ChokeSlam
newbie
 
Posty: 16
Rejestracja: 06 lut 2019, 10:53


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość