CIAŁO - BODY czy FLESH

Angielskie rzeczowniki „body” i „flesh” są najczęściej tłumaczone na język polski jako ‘ciało’, różnią się jednak zakresem użycia oraz podatnością na zastosowania przenośne. Pierwszy z nich zachowuje się prawie zawsze jak rzeczownik policzalny, z wyjątkiem znaczeń rzadkich oraz pewnych stałych wyrażeń, a przenośnie używany jest znacznie częściej niż „flesh” (‘ciało’, ale także ‘mięso’). Słowo „body” odnosi się przede wszystkim do ciała człowieka lub zwierzęcia jako całości. W znaczeniu ‘ciała martwego’ używa się go podobnie jak rzeczownika „corpse” (‘zwłoki’).

(1) If you want to have a shapely body, you need a lot of exercise.
Jeśli chce się mieć kształtne ciało, potrzeba wielu ćwiczeń.
(2) When exactly did you find the body/corpse?
Kiedy dokładnie znalazł Pan zwłoki?
(3) If angels don’t have bodies, how do they communicate with each other?
Jeśli aniołowie nie mają ciał, to jak porozumiewają się ze sobą?

Metaforycznie słowo „body” oznacza grupę ludzi: albo dowolną, wyróżnioną ze względu na jakąś cechę, albo skupioną w jakiejś instytucji i wyposażoną w określone funkcje czy zadania (por. ‘ciało pedagogiczne’ w języku polskim jako zbiorowe określenie wszystkich nauczycieli zatrudnionych w danej szkole), np.:

(4) There is a growing body of people who don’t have any savings.
Istnieje powiększająca się grupa ludzi, którzy nie mają żadnych oszczędności.
(5) The governing body of the college meets only twice a term.
Rada kolegium zbiera się tylko dwa razy w semestrze.

Inaczej niż ‘ciało’ w języku polskim, wyraz „body” może odnosić się także do pewnego zasobu czegoś takiego, jak np. informacje, wiedza lub poznanie naukowe, a więc najogólniej – do jakiegoś zbioru danych. W języku angielskim określa się takie dobra umysłowe za pomocą rzeczowników niepoliczalnych: „information” (‘informacja’), „knowledge” (‘wiedza’) czy „research” (‘badania naukowe’). W zależności od tego, jak mówiący ocenia owe zasoby, wyrażenie typu „a body of...” można tłumaczyć różnymi rzeczownikami, np.:

(6) Daniel’s latest writings on linguistic diversity represent an impressive body of research.
Najnowsze artykuły Daniela na temat zróżnicowania językowego stanowią imponujące osiągnięcie badawcze.
(7) His defence of Standard English represents a body of patent nonsense.
Jego obrona standardowego języka angielskiego stanowi nagromadzenie jawnych nonsensów.

Słowa „body” używa się poza tym w odniesieniu do głównej części tego, o czym mówimy – np. do najdłuższego fragmentu rozprawki (w opozycji do wstępu, zakończenia i przypisów), centralnej części jakiejś budowli czy też karoserii samochodu lub samolotu.

(8) Although I don’t refer to his work in the main body of the text, Jerry’s influenced my views more than anyone else.
Chociaż nie odwołuje się do jego prac w głównej części tekstu, Jerry wpłynął na moje poglądy bardziej niż ktokolwiek inny.
(9) The body of the car was intact after the accident.
Karoseria samochodu była nietknięta po wypadku
.

Wyraz „body” występuje jeszcze w stałych wyrażeniach, które mają dokładnie odpowiedniki w języku polskim: np. „a foreign body” ‘obce ciało’ czy „a heavenly body” ‘ciało niebieskie’.

Uwaga: nie należy mylić zaimka „somebody” (‘ktoś’, z akcentem na pierwszej sylabie) z wyrażeniem „some body” (‘jakieś ciało’, z akcentem głównym na pierwszą sylabę w „body”), np.:

(10) Administration is extremely boring, that’s true, but somebody has to do it.
Administracja jest niezwykle nuda, to prawda, ale ktoś to musi robić.
(11) Some body was found in the attic and the police are trying to identify it.
Jakieś ciało zostało znalezione w piwnicy i policja stara się je zidentyfikować.

Wyraz „flesh” funkcjonuje zwykle jako rzeczownik niepoliczalny bez przedimka, a w specjalnym znaczeniu przenośnym – jako symbol zmysłowości i pożądania – z przedimkiem określonym „the”. Dosłownie oznacza mięso – tłuszcz, skórę i mięśnie człowieka lub zwierzęcia – a więc nie pojedynczy organizm czy przedmiot, lecz pewien rodzaj materii.

(12) Don’t fool around with that dog, or it will sink its teeth into your flesh.
Nie drażnij tego psa, bo jeszcze wbije się zębami w twoje ciało.
(13) Some people believe that eating animal flesh is no longer an ethically defensible option.
Niektórzy sądzą, że jedzenie zwierzęcego mięsa nie jest już opcją etycznie do obronienia.

Metaforycznie słowo „flesh” oznacza ‘miąższ owocu pod skórką’; budowę owocu rozumie się tutaj przenośnie w kategoriach ciała zwierzęcego, zbudowanego z kości, mięsa i skóry. Gdy mówi się o jakimś konkretnym rodzaju miąższu, „flesh” staje się rzeczownikiem policzalnym, np.:

(14) These apples have a slightly reddish, juicy flesh.
Te jabłka mają nieco czerwonawy soczysty miąższ.

W znaczeniu przejętym jeszcze z Nowego Testamentu „the flesh” odnosi się do przyrodzonej słabości ludzkiego ciała, dążącego przede wszystkim do przyjemności zmysłowych, jak np. zaspokojenie głodu, maksymalna wygoda i rozkosz seksualna. Przeciwieństwem „the flesh” w tym sensie jest to, co duchowe, czyli np. zainteresowania intelektualne czy praktyki religijne. Określenie to ma w sobie coś moralizatorskiego i najczęściej bywa używane ironicznie.

(15) The spirit is willing but the flesh is weak.
Duch ochoczy, ale ciało mdłe. (przysłowie)
(16) I haven’t heard a decent sermon against the pleasures of the flesh in years.
Nie słyszałem porządnego kazania przeciwko rozkoszom cielesnym już od lat.

Warto zwrócić uwagę na często spotykane idiomy ze słowem „flesh”: „flesh and blood” ‘zwykły człowiek, taki jak inni’ (dosł. ‘ciało i krew’) oraz „in the flesh” ‘o kimś, kto jest gdzieś obecny osobiście, a nie za pośrednictwem np. telefonu’ (dosł. ‘w ciele’).

(17) She was soon to discover that her husband was only flesh and blood – a bit lazy but still lovable.
Miała wkrótce odkryć, że jej mąż jest tylko zwykłym człowiekiem – trochę leniwym, ale wciąż dającym się kochać.
(18) It’s so nice to think I’ll see you in the flesh on Thursday. Shall I meet you at the station?
Tak miło pomyśleć, że zobaczę cię w czwartek osobiście. Czy mam cię spotkać na dworcu?

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne CIAŁO - BODY czy FLESH
Loading ...