UŁAMKI

Zapisywanie i odczytywanie ułamków rządzi się w języku angielskim prawami nieco innymi niż w języku polskim. Poniżej opisane są najważniejsze zasady budowania wyrażeń językowych odpowiadających ułamkom zwykłym i dziesiętnym.

Do ułamków zwykłych "'vulgar fractions") odnosimy się w języku angielskim w następujący sposób: licznik wyrażony jest odpowiednim liczebnikiem głównym (czyli np. "one" 'jeden', "three" 'trzy', "ten" 'dziesięć'), a mianownik - liczebnikiem porządkowym (np. "third" 'trzeci', "fifth" 'piąty', "twelfth" 'dwunasty') w liczbie mnogiej (czyli z końcówką "-s"). W zapisie między tymi dwoma członami ułamka występuje zazwyczaj łącznik.

(1) two-thirds
dwie trzecie
(2) six-eighths
sześć ósmych
(3) six-twelfths
sześć dwunastych

Kiedy liczbą w mianowniku jest cztery, oprócz zgodnej z powyższymi zasadami konstrukcji z elementem "fourths" 'czwarte/czwartych' możliwe jest także użycie słowa "quarters" 'kwarta, część czwarta\':

(4) three-fourths
trzy czwarte
(5) three quarters
trzy czwarte

Słowa "quarters" nie poprzedzamy łącznikiem. Kiedy jednak ułamek zwykły pełni funkcję przymiotnika (czyli występuje między przedimkiem a rzeczownikiem), użycie łącznika jest konieczne. Dotyczy to wówczas także ułamków ze słowem "quarter\":

(6) a three-fifths majority
większość trzech piątych
(7) a three-quarter majority
większość trzech czwartych

Ułamki w powyższych przykładach są określeniami rzeczownika "majority" 'większość' - funkcjonują więc podobnie do stosowanych w analogicznym kontekście w języku polskim przymiotników 'sześćdziesięcioprocentowa' i 'siedemdziesięciopięcioprocentowa'. Należy zwrócić uwagę, że słowo "quarter" nie ma w takim użyciu końcówki liczby mnogiej "-s\":

(8) *a three-quarters majority
większość trzech czwartych

Jeśli licznikiem ułamka jest liczba jeden, oddajemy ją słowem "one" 'jedna' lub przedimkiem nieokreślonym "a\"/ "an" (w zapisie nie występuje po nich nigdy łącznik):

(9) a/one third
jedna trzecia
(10) an/one eighth
jedna ósma

Część drugą opisujemy słowem "half" 'połowa', a nie liczebnikiem porządkowym "second" 'drugi\':

(11) one/a half
jedna druga

Konstrukcję odnoszącą się do ułamka oddzielamy od liczebników odnoszących się do pełnych liczb za pomocą słowa "and" 'i\':

(12) five and three-fifths
pięć i trzy piąte

Do ułamków zwykłych można się również odnosić, używając słowa "over" 'ponad\':

(13) nine over fifty-eight
dziewięć pięćdziesiątych ósmych

Słowo "over" odwołuje się w tym wypadku do zapisu cyfrowego, w którym licznik "'numerator") znajduje się nad mianownikiem "'denominator").

Jeśli chodzi o ułamki dziesiętne "'decimal fractions"), najwięcej problemów sprawia Polakom uczącym się języka angielskiego właściwy zapis. W zapisie angielskim nie oddziela się ułamka dziesiętnego przecinkiem - służy do tego kropka:

(14) 220.125
dwieście dwadzieścia i sto dwadzieścia pięć tysięcznych

Przecinkiem oddziela się z kolei setki od tysięcy, tysiące od milionów itd.:

(15a) 220,125
dwieście dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć
(15b) 125,220,125
sto dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć

Kropkę w ułamkach dziesiętnych określa się jako "decimal point\", a w języku mówionym zastępuje słowem "point\":

(16) eighty-three point five
osiemdziesiąt trzy i pięć dziesiątych

Przy wymawianiu części dziesiątych, setnych, tysięcznych itd. każdą cyfrę wymieniamy osobno (inaczej niż w języku polskim):

(17a) 94.56 (ninety-four point five six)
dziewięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt sześć setnych
(17b) *ninety-four point fifty-six
(18a) 0.372 (zero/nought point three seven two)
zero przecinek trzysta siedemdziesiąt dwie tysięczne
(18b) *zero/nought point three hundred and seventy-two

W ułamkach mniejszych od jedności słowa "zero\"/\"nought" są często pomijane.

(19) 0.72 (point seven two)
siedemdziesiąt dwie setne

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...