Present Simple

W czasie teraźniejszym prostym Present Simple formy czasownika we wszystkich osobach z wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej mają taką samą formę, jak bezokolicznik bez słówka to (czyli podstawowa forma czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do formy podstawowej dodaje się końcówkę -s.

Zdania twierdzące w czasie Present Simple:
1 os. liczby pojedynczej
I buy (kupuję)
2 os. liczby pojedynczej
you buy(kupujesz)
3 os. liczby pojedynczej
he/she/it buys (on/ona/ono kupuje)
1 os. liczby mnogiej
we buy (kupujemy)
2 os. liczby mnogiej
you buy (kupujecie)
3 os. liczby mnogiej
they buy (kupują)

Zdania przeczące w czasie Present Simple:
1 os. liczby pojedynczej
I do not buy (nie kupuję)
2 os. liczby pojedynczej
you do not buy (nie kupujesz)
3 os. liczby pojedynczej
he/she/it does not buy (on/ona/ono nie kupuje)
1 os. liczby mnogiej
we do not buy (nie kupujemy)
2 os. liczby mnogiej
you do not buy (nie kupujecie)
3 os. liczby mnogiej
they do not buy (nie kupują)

Pytania w czasie Present Simple:
1 os. liczby pojedynczej
do I buy? (czy kupuję?)
2 os. liczby pojedynczej
do you buy? (czy kupujesz?)
3 os. liczby pojedynczej
does he/she/it buy? (czy on/ona/ono kupuje?)
1 os. liczby mnogiej
do we buy? (czy kupujemy?)
2 os. liczby mnogiej
do you buy? (czy kupujecie?)
3 os. liczby mnogiej
do they buy? (czy kupują?).

Uwaga – w trzeciej osobie liczby pojedynczej w przypadku czasowników, których forma podstawowa kończy się na ch, o, sh, ss lub x zamiast -s dodajemy -es, np.:

(1) He watches TV every day.
On ogląda codziennie telewizję.
(2) She goes to the theatre every day.
Ona chodzi codziennie do teatru.

Szczególnym przypadkiem są czasowniki, które kończą się na -y. Jeżeli przed literą y występuje samogłoska (np. jak w słowie buy, użytym w przykładzie na początku), w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodawana jest regularna końcówka -s. Kiedy jednak przed y znajduje się spółgłoska (jak np. w wyrazie try próbować), litera y zostaje zamieniona na i i dodana zostaje końcówka -es, np.:

(3) I know he tries hard.
Wiem, że bardzo się stara.

Czasu teraźniejszego prostego, poza wykorzystaniem w szczególnych konstrukcjach gramatycznych (takich jak np. niektóre zdania warunkowe), używa się w kilku sytuacjach:

- do opisu powtarzalnych współczesnych czynności lub długotrwałej sytuacji, a także do opisu prawideł, pewników
- w sprawozdaniach ze zdarzeń właśnie mających miejsce
- do opisu zaplanowanej przyszłości
- do opisu niedawnej przeszłości
- w tytułach i nagłówkach artykułów

Poniżej zostaną omówione wszystkie te przypadki.

I. Czynność powtarzalna wyrażana w czasie Present Simple

Zdania w czasie teraźniejszym prostym opisują często czynności powtarzalne, obyczaje, przyzwyczajenia, punkty stałego harmonogramu, np.:

(4) What time do you get up?
O której zazwyczaj wstajesz?
(5) One of my friends drinks and smokes.
Jeden z moich przyjaciół pije i pali.

Zdanie (5) oznacza, że opisywana osoba (jeden z moich przyjaciół) pije i pali regularnie, a nie w danym momencie (w tym ostatnim kontekście użylibyśmy czasu teraźniejszego ciągłego; różnice między czasami teraźniejszym prostym i teraźniejszym ciągłym opisane są szczegółowo w haśle CZAS PRESENT SIMPLE czy CZAS PRESENT CONTINUOUS).

W omawianym użyciu czasu teraźniejszego prostego często korzysta się z wyrażeń always (zawsze), every day/week/month/year (każdego dnia/tygodnia/miesiąca/roku), never (nigdy), often (często), seldom (rzadko), sometimes (czasem), usually (zazwyczaj) itd., np.:

(6) We often eat pizza.
Często jadamy pizzę.
(7) Sometimes I just want to sit and relax.
Czasem mam po prostu ochotę usiąść i się zrelaksować.

Podobnie wyglądają zdania, w których opisujemy prawdy ogólne, np.:

(8) Dogs bark.
Psy szczekają (w ogóle).
(9) Children are noisy.
Dzieci są hałaśliwe (w ogóle).

II. Sprawozdanie z sytuacji, która właśnie ma miejsce

Czasu teraźniejszego prostego używa się czasem do relacjonowania wydarzeń dziejących się w chwili mówienia. To zastosowanie nie jest jednak częste ogranicza się przede wszystkim do sytuacji, gdy ktoś coś komentuje, relacjonuje na żywo (np. sprawozdawca w telewizji czy radiu, eksperymentator pokazujący doświadczenie, narrator itp.).

(10) Dudek jumps and catches the ball! What a game!
Dudek skacze i łapie piłkę! Co za mecz!
(11) We check the temperature, pulse and blood pressure. Then we try to eliminate more common diseases.
Sprawdzamy temperaturę, puls i ciśnienie krwi. Następnie staramy się wyeliminować bardziej znane choroby.

III. Zaplanowana przyszłość wyrażana w czasie Present Simple

Czas teraźniejszy prosty bywa stosowany do opisu przyszłości, kiedy jest ona zaplanowana. Jest to szczególnie częste, gdy opisujemy podróż, np.:

(12) I arrive in Rome at 6 in the morning, and then I take a train to Palermo.
Przybywam do Rzymu o szóstej rano, a następnie łapię pociąg do Palermo.

IV. Przeszłość wyrażana w czasie Present Simple
W języku potocznym czas teraźniejszy prosty opisuje czasem niedawną przeszłość, szczególnie, gdy autor wypowiedzi chce ją udramatyzować, np.:

(13) I come to the bar and see a dog sitting at my table. Can you believe that?
Wchodzę do baru i widzę psa, siedzącego przy moim stoliku. Dasz wiarę?

Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy streszczamy książkę lub przedstawiamy inną fikcyjną opowieść:

(14) When Mr Darcy first proposes to Elizabeth, she rejects him in utter indignation.
Gdy Pan Darcy po raz pierwszy oświadcza się Elizabeth, ona go z oburzoniem odrzuca.

V. Nagłówki, tytuły itp.

Czasu teraźniejszego prostego (Present Simple) przyjęło się używać w tytułach artykułów i nagłówkach (uzyskując w ten sposób efekt większego dramatyzmu relacji), np.:

(15) Russians go home
Rosjanie wracają do domu
(16) Malysz wins Olympic silver
Małysz zdobywa srebro olimpijskie


Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czas Present Simple
Loading ...