AROUND czy ABOUT

Zarówno „about”, jak i „around” używane są jako przyimki (np. „about/around the garden” ‘po ogrodzie’) i przysłówki (np. „about/around thirty” ‘około, mniej więcej trzydzieści’). Można pomylić je ze sobą z kilku powodów: (a) używa się ich podobnie do określania pozycji lub ruchu w przestrzeni (wokół jakiegoś obszaru oraz we wszystkich kierunkach w jego obrębie); (b) występują w tym samym znaczeniu w niektórych czasownikach złożonych (ang. „phrasal verbs”, np. „be about/around” ‘być na miejscu’); (c) przed liczebnikami znaczą ‘mniej więcej’, ‘około’. Użycia te omówione są szczegółowo poniżej.

W wypadku użycia przyimkowego odnoszącego się do przestrzeni ogólna zasada jest taka, że „about” znaczy przede wszystkim ‘równomiernie po całym obszarze’, zaś „around” - ‘wokół jakiegoś punktu lub obszaru’. Zdarza się jednak, że „around” używane jest tak samo jak „about” w znaczeniu ‘po jakimś obszarze we wszystkich kierunkach’.

(1) There’re countless articles of clothing scattered about/around the room: what a mess!
Po całym pokoju porozrzucane są niezliczone ubrania - ale bałagan!
(2a) Our neighbours’ kids were running about (in) the garden.
(2b) Our neighbours’ kids were running around (in) the garden.
Dzieciaki naszych sąsiadów biegały po ogrodzie.

W zdaniach (2a) i (2b) zakłada się, że dzieci bawiły się w ogrodzie, nie wychodząc poza jego granice, ale biegając w różnych kierunkach w jego obrębie. Jednakże zdanie (2b) - jeśli usunąć z niego przyimek „in” - może również odnosić się do takiej sytuacji, w której zabawa dzieci polega na bieganiu wokół ogrodu, np. zamkniętego i otoczonego murem (por. przykład (3)). W tym ostatnim przypadku dzieci wcale nie musiały znajdować się w ogrodzie; przyimek „around” (‘wokół’) mógłby być tutaj w odmianie brytyjskiej zastąpiony przyimkiem „round”, co byłoby niemożliwe w zdaniach (2a) i (2b).

(3) Our neighbours’ kids were running around/round the garden, hoping to get inside one of these days.
Dzieciaki naszych sąsiadów biegały wokół ogrodu, mając nadzieję, że kiedyś wejdą do środka.

Tylko przyimki „around” i „round” (a nie „about”) występują w sformułowaniach dotyczących zmiany kierunku czy zwrotu:

(4a) The lorry turned around/round and started approaching us.
Ciężarówka zawróciła i zaczęła zbliżać się do nas.
(4b) *The lorry turned about and started approaching us.
(5a) The nearest charity shop is just around/round the corner.
Najbliższy sklep z tanimi używanymi sprzętami jest tuż za rogiem.
(5a) *The nearest charity shop is just about the corner.

Around” występuje o wiele częściej niż „about” w czasownikach złożonych. Jeśli wszakże obydwa przyimki łączą się z tym samym czasownikiem podstawowym, to tworzą czasowniki złożone o identycznym znaczeniu. Wariant czasownika złożonego z „about” jest zwykle ograniczony tylko do odmiany brytyjskiej; w odmianie amerykańskiej i innych dominują warianty z „around”. Oto przykłady:

- „stand about/around” ‘stać i nic nie robić

(6) The boss will be upset if he sees you standing about/ around watching the ceiling.
Szef będzie niezadowolony, gdy cię zobaczy, jak stoisz sobie i obserwujesz sufit.

- „be about/around” ‘być na miejscu, w okolicy

(7) Are you about/around? It would be nice to meet up for a chat.
Czy jesteś w mieście? Byłoby miło spotkać się i pogadać.

W połączeniu z liczebnikami, określającymi np. ilość, wymiar, wiek czy godzinę, przysłówki „about” i „around” znaczą ‘około’, ‘mniej więcej’ i funkcjonują tak samo jak bardziej formalne odpowiedniki „approximately” czy „roughly”, np.:

(8a) A: How many students do you have this semester?
Ilu studentów masz w tym semestrze?
(8b) B: About/around sixty. And you?
Mniej więcej sześćdziesięcioro. A ty?
(9a) A: How old is your aunt?
Ile lat ma Pani ciotka?
(9b) B: She keeps it secret, but I suppose she must be about/around eighty five.
Ona trzyma to w tajemnicy, ale przypuszczam, że musi mieć około osiemdziesięciu pięciu.

Z innymi częściami mowy, np. z przymiotnikami, czasownikami lub rzeczownikami, może łączyć się w podobnym znaczeniu - ‘mniej więcej’, ‘z grubsza’, ‘tak ... jak’ - tylko „about”.

(10a) I guess that’s about as simple as I can make it.
To chyba mniej więcej tak proste, jak tylko umiem to przedstawić.
(10b) *I guess that’s around as simple as I can make it.
(11a) I’ve just about finished taking my bath.
Już prawie skończyłam kąpiel.
(11b) *I’ve just around finished taking my bath.
(12a) You’re just about the only person I can trust.
Jest Pani na dobrą sprawę jedyną osobą, której mogę ufać.
(12b) *You’re just around the only person I can trust.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...