CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Angielskie czasowniki nieregularne (irregular verbs)Jednym z możliwych podziałów angielskich czasowników nieregularnych jest wyróżnienie pięciu grup ze względu na zakres nieregularności. Podział taki, choć niestandardowy z punktu widzenia teorii językoznawczych, jest pomocny w nauce ? poznając nowy czasownik, należy jedynie zapamiętać, do której z przedstawionych w poniższych tabelach grup należy.

Czasowniki poprzedzone znakiem % mają, oprócz form podanych poniżej, także formy regularne (czyli z końcówką "-ed"), które używane są wymiennie z nieregularnymi, np. czasownik "broadcast" ['broe:d?ka:st] 'nadawać' może być użyty w konstrukcjach czasu przeszłego i imiesłowowych jako "broadcast" ['broe:d?ka:st] lub "broadcasted" ['broe:d?ka:stId], a czasownik "learn" [le:n] 'uczyć się' przyjąć może formy "learnt" [le:nt] lub "learned" [le:nd]. Czasami formy regularne i nieregularne różnią się nieco znaczeniem (uwagi na ten temat podane są przy poszczególnych czasownikach).

Jeśli czasownik poprzedzony jest znakiem &, oznacza to, iż mamy do czynienia z formami alternatywnymi (zazwyczaj rzadziej używanymi od form tego samego czasownika nieopatrzonych znakiem &). Różnice tego typu mają często charakter geograficzny, np. mogą być związane z odrębnością brytyjskiej i amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

Przy formach czasowników podana jest ich wymowa.

I. Czasowniki, których trzy podstawowe formy (bezokolicznik, czas przeszły oraz imiesłów bierny) są różne.

(uwaga: zapis wymowy ma charakter jedynie przybliżony, z uwagi na konieczność użycia zwykłej czcionki)

Bezokolicznik Czas przeszły Imiesłów bierny Znaczenie
"arise" [oe?raIz] "arose" [oe?roeuz] "arisen" 'wstawać'
"awake" [oe?weIk] (patrz też: "awake" w grupie IV) "awoke" [oe?woeuk] "awoken" 'obudzić'
"be" [bi:] "was" [woez], "were" [we:] "been" [bi:n] 'być'
"bear" [beoe] "bore" [boe:] "borne" [boe:n] 'nosić'
"bear" [beoe] "bore" [boe:] "born" [boe:n] 'rodzić'
"beget" [bI?get] "begot" [bI?got] "begotten" [] 'zrodzić'
"begin" [bI?gIn] "began" [bI?gaen] "begun" [bI?gan] 'zacząć'
"bid" [bId] (patrz też: "bid" w grupie V) "bade" [beId] "bidden" ['bIdn] 'rozkazać, wzywać do czegoś' (formy podane w grupie I używane są w innym znaczeniu niż formy czasownika "bid" z grupy V)
"bite" [baIt] (patrz też: "bite" w grupie IV) "bit" [bIt] "bitten" ['bItn] 'gryzć'
"blow" [bloeu] "blew" [blu:] "blown" [bloeun] 'dmuchać'
"break" [breIk] "broke" [broeuk] "broken" [broeukoen] 'łamać'
"chide" [tszaId] "chid" [tszId] "chidden" ['tszIdn] 'łajać'
"choose" [tszu:z] "chose" [tszoeuz] "chosen" ['tszoeuzn] 'wybrać'
& "crow" [kroeu] "crew" [kru:] (forma "crew" jest rzadko używana; najczęściej spotyka się formy regularne) "crowed" [kroeud] 'piać'
"dive" [daIv] (w brytyjskiej odmianie angielskiego czasownik ten jest regularny ? formy czasu przeszłego i imiesłowu biernego to "dived") "dove" [douv] "dived" [daIvd] 'nurkować'
"do" [du:] "did" [dId] "done" [dan] 'robić'
"draw" [droe:] "drew" [dru:] "drawn" [droe:n] 'rysować'
"drink" [drInk] "drank" [draenk] "drunk" [drank] 'pić'
"drive" [draIv] "drove" [droeuv] "driven" ['drIvn] 'kierować'
"eat" [i:t] "ate" [et] lub [eIt] "eaten" ['i:tn] 'jeść'
"fall" [foe:l] "fell" [fel] "fallen" [foe:loen] 'spadać'
"fly" [flaI] "flew" [flu:] "flown" [floeun] 'latać'
"forbear" [foe?beoe] "forbore" [foe?boe:] "forborne" [foe?boe:n] 'wstrzymywać się'
"forbid" [foe?bId] "forbade" [foe?beId] "forbidden" [] 'zakazać'
& "forbid" [foe?bId] "forbad" [foe?baed] (forma ta typowa jest przede wszystkim dla amerykańskiej odmiany angielskiego) "forbidden" [] 'zakazać'
"forget" [foe?get] "forgot" [foe?gt] "forgotten" [foe?gtn] 'zapomnieć'
"forsake" [foe?seIk] "forsook" [foe?suk] "forsaken" [foe?seIkoen] 'porzucić'
"freeze" [fri:z] "froze" [froeuz] "frozen" ['froeuzn] 'zamarzać'
& "get" [get] (patrz też: "get" w grupie IV) "got" [gt] "gotten" ['gtn] (imiesłów bierny "gotten" jest charakterystyczny przede wszystkim dla amerykańskiej odmiany angielskiego) 'dostać'
"give" [gIv] "gave" [geIv] "given" ['gIvn] 'dawać'
"go" [goeu] "went" [went] "gone" [gn] 'iść'
% "grave" [greIv] "graved" [greIvd] "graven" ['greIvn] 'wyryć' (czasownik ten jest bardzo rzadko używany; najczęściej spotykaną jego formą jest imiesłów bierny "graven" w przymiotnikowym znaczeniu 'wyryty, wycięty' o wyobrażeniach, figurkach ? słowo o zabarwieniu książkowym)
"grow" [groeu] "grew" [gru:] "grown" [groeun] 'rosnąć'
% "hew" [hju:] "hewed" [hju:d] "hewn" [hju:n] 'rąbać'
"hide" [haId] (patrz też: "hide" w grupie IV) "hid" [hId] "hidden" ['hIdn] 'schować'
"know" [noeu] "knew" [nju:] "known" [noeun] 'wiedzieć'
% "lade" [leId] "laded" [leIdId] "laden" ['leIdn] 'ładować' (czasownik "lade" ma wyrazne zabarwienie formalno-poetyckie; jego imiesłów bierny "laden" używany jest jako przymiotnik znaczący 'obładowany, uginający się pod ciężarem czegoś', np. "laden with presents" 'obładowany prezentami'
"lie" [laI] "lay" [leI] "lain" [leIn] 'leżeć'
% "melt" [melt] "melted" ['meltId] "molten" [moeultoen] (formy "molten" używa się wyłącznie przy opisywaniu stopionych metali lub skał ? występuje ona przy tym najczęściej jako przymiotnikowe określenie rzeczownika, np. "molten metal" 'stopiony metal') 'topić'
"mow" [moeu] "mowed" [moeud] "mown" [moeun] 'kosić'
% "prove" [pru:v] (czasownik ten jest nieregularny tylko w amerykańskiej odmianie języka angielskiego) "proved" [pru:vd] "proven" ['pru:vn] 'udowodnić'
"ride" [raId] "rode" [roeud] "ridden" ['rIdn] 'jechać'
"ring" [rIn] "rang" [raen] "rung" [ran] 'dzwonić'
"rise" [raIz] "rose" [roeuz] "risen" ['rIzn] 'rosnąć'
"rive" [raIv] "rived" [raIvd] "riven" ['rIvn] 'rozłupywać'
% "saw" [soe:] (w amerykańskiej odmianie angielskiego jest to czasownik regularny) "sawed" [soe:d] "sawn" [soe:n] 'piłować'
"see" [si:] "saw" [soe:] "seen" [si:n] 'widzieć'
% "sew" [soeu] "sewed" [soeud] "sewn" [soeun] 'szyć'
"shake" [szeIk] "shook" [szuk] "shaken" [szeIkoen] 'trząść'
% "shear" [szIoe](formy regularne "sheared" są częściej używane) "shore" [szoe:] "shorn" [szoe:n] 'strzyc'
% "show" [szoeu] "showed" [szoeud] "shown" [szoeun] 'pokazać'
"shrink" [szrInk] "shrank" [szraenk] "shrunk" [szrank] 'kurczyć się'
& "shrink" [szrInk] "shrunk" [szrank] "shrunken" [szrankoen] (forma ta jest bardzo rzadko używana ? głównie jako przymiotnik znaczący 'pokurczony') 'kurczyć się'
% "shrive" [szraIv] "shrove" [szroeuv] "shriven" ['szrIvn] 'rozgrzeszyć' (przestarzale)
"sing" [sIn] "sang" [saen] "sung" [san] 'śpiewać'
"sink" [sInk] "sank" [saenk] "sunk" [sank] 'tonąć'
& "sink" [sInk] "sunk" [sank] "sunken" [sankoen] (forma ta jest bardzo rzadko używana) 'tonąć'
"slay" [sleI] "slew" [slu:] "slain" [sleIn] 'zabijać'
& "slide" [slaId] (patrz też: "slide" w grupie IV ? formy z grupy IV są o wiele częściej używane) "slid" [slId] "slidden" ['slIdn] 'ślizgać się'
"smite" [smaIt] "smote" [smoeut] "smitten" ['smItn] 'uderzyć'
% "sow" [soeu] "sowed" [soeud] "sown" [soeun] 'siać'
"speak" [spi:k] "spoke" [spoeuk] "spoken" [spoeukoen] 'mówić'
"spring" [sprIn] "sprang" [spraen] "sprung" [spran] 'skoczyć'
"steal" [sti:l] "stole" [stoeul] "stolen" [stoeuloen] 'kraść'
"stink" [stInk] (patrz też: "stink" w grupie IV) "stank" [staenk] "stunk" [stank] 'cuchnąć'
% "strew" [stru:] "strewed" [stru:d] "strewn" [stru:n] 'porozrzucać'
"stride" [straId] "strode" [stroeud] "stridden" ['strIdn] 'przekraczać'
"strive" [straIv] "strove" [stroeuv] "striven" ['strIvn] 'usiłować'
"swear" [sweoe] "swore" [swoe:] "sworn" [swoe:n] 'przeklinać'
% "swell" [swel] "swelled" [sweld] "swollen" [swoeuloen] 'nabrzmiewać'
"swim" [swIm] "swam" [swaem] "swum" [swam] 'pływać'
"take" [teIk] "took" [tuk] "taken" [teIkoen] 'brać'
"tear" [teoe] "tore" [toe:] "torn" [toe:n] 'rwać'
% "thrive" [t-hraIv] "throve" [t-hroeuv] "thriven" ['t-hrIvn] (o wiele częściej używana jest forma regularna imiesłowu biernego "thrived") 'rozwijać się'
"throw" [t-hroeu] "threw" [t-hru:] "thrown" [t-hroeun] 'rzucać'
"tread" [tred] "trod" [trd] "trodden" ['trdn] 'deptać'
% "wake" [weIk] (patrz też: "wake" w grupie IV; czasownik ten może być regularny w amerykańskiej odmianie) "woke" [woeuk] "woken" [woeukoen] 'budzić się'
"wear" [weoe] "wore" [woe:] "worn" [woe:n] 'rwać'
"weave" [wi:v] "wove" [woeuv] "woven" ['woeuvn] 'tkać' (w znaczeniu 'kluczyć' czasownik "weave" jest regularny)
"write" [raIt] "wrote" [roeut] "written" ['rItn] 'pisać'

Należy pamiętać, że formy imiesłowu biernego zakończone w pisowni na "-en" po spółgłosce (innej niż "k" lub "l" ? czyli np. "trodden", ale nie "woken") w wymowie kończą się na [n] sylabiczne. Oznacza to np., że wyrazy takie jak "trodden" ['trdn] należy wymawiać jako dwusylabowe: ['trd.n] (kropka oznacza granicę sylaby).

II. Czasowniki, które mają takie same formy bezokolicznika i imiesłowu biernego, zaś forma czasu przeszłego jest różna.

Bezokolicznik Czas przeszły Imiesłów bierny Znaczenie
"become" [bI?kam] "became" [bI?keIm] "become" [bI?kam] 'stać się'
"come" [kam] "came" [keIm] "come" [kam] 'przyjść'
"run" [ran] "ran" [raen] "run" [ran] 'biec'
% "wed" [wed] "wedded" [wedId] "wed" [wed] 'poślubić' (czasownik ten wychodzi już z użycia; formę regularną imiesłowu "wedded" spotyka się czasem w funkcji przymiotnika znaczącego 'przywiązany', np. "I?m genuinely wedded to this idea" 'jestem szczerze przywiązany do tego pomysłu')

III. Za trzeci typ nieregularności można uznać tę, którą obserwujemy w czasowniku "beat" 'bić' (takie same formy bezokolicznika i czasu przeszłego, forma imiesłowu biernego jest zaś różna).

Bezokolicznik Czas przeszły Imiesłów bierny Znaczenie
"beat" [bi:t] "beat" [bi:t] "beaten" ['bi:tn] 'bić'

IV. Czasowniki, które mają identyczne formy czasu przeszłego i imiesłowu biernego ? różne od bezokolicznika.

Bezokolicznik Czas przeszły Imiesłów bierny Znaczenie
% "abide" [oe?baId] (formy regularne "abided" są o wiele częstsze) "abode" [oe?boeud] "abode" [oe?boeud] 'zamieszkiwać' (czasownik ten jest coraz rzadziej używany w znaczeniu 'zamieszkiwać'; inne znaczenie to 'znosić' ? czasownik ten jest wtedy regularny)
& "awake" [oe?weIk] (patrz też: "awake" w grupie I ? formy z grupy I są częstsze) "awoke" [oe?woeuk] "awoke" [oe?woeuk] 'obudzić'
"bend" [bend] "bent" [bent] "bent" [bent] 'zginać'
% "bereave" [bI?ri:v] "bereft" [bI?reft] "bereft" [bI?reft] 'pozbawić' (nieregularna forma imiesłowu biernego "bereft" używana jest w znaczeniu 'pozbawiony czegoś', np. "bereft of colour" 'pozbawiony koloru', a regularna "bereaved" opisuje kogoś, komu zmarła bliska osoba, np. "Adam Smith has been bereaved" 'Adamowi Smithowi zmarł ktoś bliski')
"beseech" [bI?si:tsz] "besought" [bI?soe:t] "besought" [bI?soe:t] 'błagać' (przestarzały czasownik wykorzystywany czasem w modlitwach, np. ?We beseech Thee, o Heavenly Father" 'Błagamy Cię, Ojcze niebieski')
"bind" [baInd] "bound" [baund] "bound" [baund] 'wiązać'
& "bite" [baIt] (patrz też: "bite" w grupie I; formy z grupy I są częstsze) "bit" [bIt] "bit" [bIt] 'gryzć'
"bleed" [bli:d] "bled" [bled] "bled" [bled] 'krwawić'
% "blend" [blend] "blent" [blent] "blent" [blent] 'mieszać'
% "bless" [bles] "blest" [blest] "blest" [blest] 'błogosławić'
"breed" [bri:d] "bred" [bred] "bred" [bred] 'rozmnażać'
"bring" [brIn] "brought" [broe:t] "brought" [broe:t] 'przynieść'
"build" [bIld] "built" [bIlt] "built" [bIlt] 'budować'
% "burn" [be:n] (w amerykańskiej odmianie angielskiego czasownik ten jest zawsze regularny) "burnt" [be:nt] "burnt" [be:nt] 'spalić'
"buy" [baI] "bought" [boe:t] "bought" [boe:t] 'kupić'
"catch" [kaetsz] "caught" [koe:t] "caught" [koe:t] 'łapać'
"cleave" [kli:v] "cleft" [kleft] "cleft" [cleft] 'rozłupać'
& "cleave" [kli:v] "clove" [kloeuv] "clove" [kloeuv] 'rozłupać'
"cling" [klIn] "clung" [klan] "clung" [klan] 'trzymać się kurczowo'
% "clothe" [kloeu] "clad" [klaed] "clad" [klaed] 'przyodziewać' (jest to czasownik o literacko-formalnym zabarwieniu; forma nieregularna imiesłowu biernego "clad" używana jest najczęściej w znaczeniu przymiotnikowym 'odziany', np. "Anna Smith was clad in jeans" 'Anna Smith była ubrana w dżinsy')
"creep" [kri:p] "crept" [krept] "crept" [krept] 'pełzać'
"deal" [di:l] "dealt" [delt] "dealt" [delt] 'rozdzielać'
"dig" [dIg] "dug" [dag] "dug" [dag] 'kopać'
% "dream" [dri:m] (w amerykańskiej odmianie angielskiego czasownik ten jest zawsze regularny) "dreamt" [dremt] "dreamt" [dremt] 'śnić'
"dwell" [dwel] "dwelt" [dwelt] "dwelt" [dwelt] 'mieszkać'
"feed" [fi:d] "fed" [fed] "fed" [fed] 'żywić'
"feel" [fi:l] "felt" [felt] "felt" [felt] 'czuć'
"fight" [faIt] "fought" [foe:t] "fought" [foe:t] 'walczyć'
"find" [faInd] "found" [faund] "found" [faund] 'znalezć'
"flee" [fli:] "fled" [fled] "fled" [fled] 'zbiec'
"fling" [flIn] "flung" [flan] "flung" [flan] 'ciskać'
"get" [get] (patrz też: "get" w grupie I) "got" [gt] "got" [gt] 'dostać'
% "gird" [ge:d] "girt" [ge:t] "girt" [ge:t] 'opasać' (czasownik archaiczny)
"grind" [graInd] "ground" [graund] "ground" [graund] 'mleć'
% "hang" [haen] "hung" [han] "hung" [han] 'powiesić' (formy regularne "hanged" używane są jedynie w odniesieniu do wieszania osób ? związanego z karą śmierci przez powieszenie lub samobójstwem)
"have" [haev] "had" [haed] "had" [haed] 'mieć'
"hear" [hIoe] "heard" [he:d] "heard" [he:d] 'słyszeć'
% "heave" [hi:v] "hove" [hoeuv] "hove" [hoeuv] 'pojawiać się' (formy nieregularne "hove" spotykane są jedynie w znaczeniu 'ukazywać się', np. "the island hove in sight" 'wyspa pojawiała się na widoku')
& "hide" [haId] (patrz też: "hide" w grupie I; formy z grupy I są o wiele częściej spotykane) "hid" [hId] "hid" [hId] 'schować'
"hold" [hoeuld] "held" [held] "held" [held] 'trzymać'
"keep" [ki:p] "kept" [kept] "kept" [kept] 'trzymać'
% "kneel" [ni:l] (czasownik "kneel" jest regularny w amerykańskiej odmianie języka angielskiego) "knelt" [nelt] "knelt" [nelt] 'klęczeć'
"lay" [leI] "laid" [leId] "laid" [leId] 'kłaść'
"lead" [li:d] "led" [led] "led" [led] 'prowadzić'
% "lean" [li:n] (w amerykańskiej odmianie angielskiego czasownik ten jest zawsze regularny) "leant" [lent] "leant" [lent] 'pochylać się'
% "leap" [li:p] "leapt" [lept] "leapt" [lept] 'skakać'
% "learn" [le:n] (w amerykańskiej odmianie angielskiego czasownik ten jest zawsze regularny) "learnt" [le:nt] "learnt" [le:nt] 'uczyć się'
"leave" [li:v] "left" [left] "left" [left] 'zostawiać'
"lend" [lend] "lent" [lent] "lent" [lent] 'pożyczać'
% "light" [laIt] "lit" [lIt] "lit" [lIt] 'oświetlać'
"lose" [lu:z] "lost" [lst] "lost" [lst] 'gubić'
"make" [meIk] "made" [meId] "made" [meId] 'robić'
"mean" [mi:n] "meant" [ment] "meant" [ment] 'znaczyć'
"meet" [mi:t] "met" [met] "met" [met] 'spotkać'
"pay" [peI] "paid" [peId] "paid" [peId] 'płacić'
% "plead" [pli:d] (czasownik ten jest nieregularny tylko w amerykańskiej odmianie języka angielskiego) "pled" [pled] "pled" [pled] 'błagać'
"read" [ri:d] "read" [red] "read" [red] 'czytać'
"rend" [rend] "rent" [rent] "rent" [rent] 'drzeć'
"seek" [si:k] "sought" [soe:t] "sought" [soe:t] 'szukać'
"sell" [sel] "sold" [soeuld] "sold" [soeuld] 'sprzedać'
"send" [send] "sent" [sent] "sent" [sent] 'wysłać'
"shine" [szaIn] "shone" [szn] "shone" [szn] 'świecić'
"shoe" [szu:] "shod" [szd] "shod" [szd] 'obuć'
"shoot" [szu:t] "shot" [szt] "shot" [szt] 'strzelać'
"sit" [sIt] "sat" [saet] "sat" [saet] 'siedzieć'
"sleep" [sli:p] "slept" [slept] "slept" [slept] 'spać'
"slide" [slaId] (patrz też: "slide" w grupie I) "slid" [slId] "slid" [slId] 'ślizgać się'
"sling" [slIn] "slung" [slan] "slung" [slan] 'zarzucić'
"slink" [slInk] "slunk" [slank] "slunk" [slank] 'skradać się'
% "smell" [smel] (w amerykańskiej odmianie angielskiego czasownik ten jest zawsze regularny) "smelt" [smelt] "smelt" [smelt] 'pachnieć'
% "speed" [spi:d] "sped" [sped] "sped" [sped] 'spieszyć się' (forma regularna "speeded" używana jest jedynie dla czasownika złożonego "speed up" 'przyspieszyć (się)', np. "Europe?s population growth speeded up" 'wzrost ludności Europy przyspieszył się'
% "spell" [spel] (w amerykańskiej odmianie angielskiego czasownik ten jest zawsze regularny) "spelt" [spelt] "spelt" [spelt] 'przeliterować'
"spend" [spend] "spent" [spent] "spent" [spent] 'spędzać'
% "spill" [spIl] (w amerykańskiej odmianie angielskiego czasownik ten jest zawsze regularny) "spilt" [spIlt] "spilt" [spIlt] 'rozlać'
"spin" [spIn] "spun" [span] "spun" [span] 'prząść'
& "spit" [spIt] (patrz też: "spit" w grupie V) "spat" [spaet] "spat" [spaet] 'pluć'
% "spoil" [spoeIl] (w amerykańskiej odmianie angielskiego czasownik ten jest zawsze regularny) "spoilt" [spoeIlt] "spoilt" [spoeIlt] 'popsuć'
"stand" [staend] "stood" [stud] "stood" [stud] 'stać'
% "stave" [steIv] (formy regularne "staved" są częściej spotykane) "stove" [stoeuv] "stove" [stoeuv] 'uszkodzić'
"stick" [stIk] "stuck" [stak] "stuck" [stak] 'wetknąć'
"sting" [stIn] "stung" [stan] "stung" [stan] 'użądlić'
& "stink" [stInk] (patrz też: "stink" w grupie I ? formy z grupy I są bardziej rozpowszechnione) "stunk" [stank] "stunk" [stank] 'cuchnąć'
"strike" [straIk] "struck" [strak] "struck" [strak] 'uderzyć'
"string" [strIn] "strung" [stran] "strung" [stran] 'naciągać'
"sweep" [swi:p] "swept" [swept] "swept" [swept] 'zamiatać'
"swing" [swIn] "swung" [swan] "swung" [swan] 'kołysać się'
"teach" [ti:tsz] "taught" [toe:t] "taught" [toe:t] 'nauczać'
"tell" [tel] "told" [toeuld] "told" [toeuld] 'opowiadać'
"think" [t-hInk] "thought" [t-hoe:t] "thought" [t-hoe:t] 'myśleć'
% & "wake" [weIk] (patrz też: "wake" w grupie I ? formy z grupy I są o wiele częściej używane; formy regularne "waked" są typowe dla amerykańskiej odmiany języka angielskiego) "woke" [woeuk] "woke" [woeuk] 'budzić się'
"win" [wIn] "won" [wan] "won" [wan] 'wygrać'
"wind" [waInd] "wound" [waund] "wound" [waund] 'zwijać'
"wring" [rIn] "wrung" [ran] "wrung" [ran] 'kręcić'

V. Czasowniki, których trzy podstawowe formy (bezokolicznik, czas przeszły oraz imiesłów bierny) są identyczne.

Bezokolicznik Czas przeszły Imiesłów bierny Znaczenie
& "bid" [bId] (patrz też: "bid" w grupie I) "bid" [bId] "bid" [bId] 'licytować, zgłaszać cenę' (formy z grupy V mogą być użyte tylko w znaczeniu 'przebijać, zgłaszać swoją cenę (w aukcji)'
% "broadcast" ['broe:d?ka:st] "broadcast" ['broe:d?ka:st] "broadcast" ['broe:d?ka:st] 'nadawać'
"burst" [be:st] "burst" [be:st] "burst" [be:st] 'wybuchać'
"cast" [ka:st] "cast" [ka:st] "cast" [ka:st] 'rzucać'
"cost" [kst] "cost" [kst] "cost" [kst] 'kosztować'
"cut" [kat] "cut" [kat] "cut" [kat] 'ciąć'
% "fit" [fIt] (w brytyjskiej odmianie angielskiego używane są częściej regularne formy czasu przeszłego i imiesłowu biernego "fitted") "fit" [fIt] "fit" [fIt] 'pasować'
% "forecast" [foe:?ka:st] "forecast" [foe:?ka:st] "forecast" [foe:?ka:st] 'zapowiadać'
"hit" [hIt] "hit" [hIt] "hit" [hIt] 'uderzyć'
"hurt" [he:t] "hurt" [he:t] "hurt" [he:t] 'ranić'
% "knit" [nIt] (formy regularne czasu przeszłego i imiesłowu "knitted" są znacznie częstsze) "knit" [nIt] "knit" [nIt] 'robić na drutach'
"let" [let] "let" [let] "let" [let] 'pozwolić'
"put" [put] "put" [put] "put" [put] 'kłaść'
% "quit" [kwIt] "quit" [kwIt] "quit" [kwIt] 'rezygnować'
% "rid" [rId] (formy regularne są rzadko spotykane) "rid" [rId] "rid" [rId] 'usunąć'
"set" [set] "set" [set] "set" [set] 'nastawić'
"shed" [szed] "shed" [szed] "shed" [szed] 'pozbywać się'
"shut" [szat] "shut" [szat] "shut" [szat] 'zamknąć'
"slit" [slIt] "slit" [slIt] "slit" [slIt] 'rozciąć'
"spit" [spIt] (patrz też: "spit" w grupie IV ? formy z grupy V są typowe raczej dla amerykańskiej odmiany języka angielskiego) "spit" [spIt] "spit" [spIt] 'pluć'
"split" [splIt] "split" [splIt] "split" [splIt] 'rozszczepić'
"spread" [spred] "spread" [spred] "spread" [spred] 'rozpościerać'
"thrust" [t-hrast] "thrust" [t-hrast] "thrust" [t-hrast] 'dzgnąć'
% "wet" [wet] (w brytyjskiej odmianie angielskiego używane są częściej regularne formy czasu przeszłego i imiesłowu biernego "wetted") "wet" [wet] "wet" [wet] 'zwilżać', 'zmoczyć'

Czasowniki pochodne i złożone zachowują się najczęściej tak jak ostatni ich człon, np. "mistake" 'pomylić się, wziąć za coś innego' ma formy takie same (o ile chodzi o nieregularność) jak "take" 'brać', a "forgive" 'wybaczać' jak "give" 'dawać':

Bezokolicznik Czas przeszły Imiesłów bierny
"mistake" [mIsteIk] "mistook" [mIstuk] "mistaken" [mIsteIkoen]
"take" [teIk] "took" [tuk] "taken" [teIkoen]
"forgive" [foe?gIv] "forgave" [foe?geIv] "forgiven" [foe?gIvn]
"give" [gIv] "gave" [geIv] "given" [gIvn]


Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czasowniki CZASOWNIKI NIEREGULARNE
Loading ...