CZASOWNIKI ZŁOŻONE

Szukasz praktycznego repetytorium z gramatyki?
Publikacja Angielski Gramatyka z ćwiczeniami jest właśnie dla ciebie!
Sprawdź teraz >>

 

Wiele czasowników angielskich występuje w połączeniu z przyimkami i partykułami przysłówkowymi (“adverb particles”, np. “down” w “sit down” ‘siadać’ lub “in” w “go in” ‘wejść’), tworząc tzw. czasowniki złożone (“phrasal verbs”). Ich znaczenie bardzo często różni się od sensu czasowników występujących samodzielnie. Właściwie nie można przewidzieć sensu czasownika złożonego, składając intuicyjnie znaczenia czasownika oraz przyimka rozpatrywanych osobno.

Zazwyczaj wyrażenie rzeczownikowe, które jest dopełnieniem danego czasownika złożonego, występuje po przyimku:

(1a) She brought up her children to be truthful.
Wychowała swoje dzieci, aby były prawdomówne.
(1b) *She brought her children up to be truthful.

Natomiast partykuły przysłówkowe mogą występować zarówno przed, jak i po dopełnieniu:

(2a) She turned on the light.
Włączyła światło.
(2b) She turned the light on.

Zaimki występują zawsze po czasowniku właściwym:

(3a) She turned it on.
Włączyła je.
(3b) *She turned on it.

W pytaniach czasowniki i łączące się z nimi przyimki/partykuły na ogół występują łącznie:

(4) What did you turn on?
Co włączyłaś?

Poniżej przedstawiony jest wykaz ważniejszych czasowników złożonych.


account for
‘wyjaśniać, stanowić’
allow for
‘uwzględniać’
answer (somebody) back
‘odpyskować’
ask after/ for somebody
‘pytać o kogoś, co u kogoś słychać’
ask for
‘prosić o coś’
ask somebody in
‘zaprosić kogoś do środka’
back away
‘cofnąć się’
back out
‘wycofać się’
back somebody up
‘wspierać kogoś’
be against
‘być przeciwnym czemuś’
be away
‘być daleko’
be back
‘być z powrotem’
be for
‘być za czyms’
be in
‘być w domu/ w budynku’
be over
‘skończyć się’
be up to
‘być zdolnym do czegoś’
it is up to someone
‘to zależy od kogoś’
bear out
‘potwierdzać’
bear up
‘znosić dzielnie’
blow out
‘gasić, zdmuchiwać, gasnąć
blow up
‘wybuchać, pompować, wysadzić’
boil over
‘kipieć’
break down
‘dzielić, rozbijać, załamać się’
break in
‘włamać się, wtrącać się’
break off
‘odłamywać się, przerywać’
break out
‘wybuchać (o wojnie)’
break up
‘zerwać (z kimś), kończyć się’
bring about
‘doprowadzać’
bring back
‘przywracać’
bring down
‘obniżać (cenę), obalać (rząd)’
bring in
‘przynosić (pieniądze)’
bring off
‘wykonywać (zadanie)’
bring somebody out
‘ośmielać kogoś’
bring up
‘wychowywać’
burn down
‘spalić’
burn out
‘wypalać się’
call back
‘występować jeszcze raz, oddzwaniać’
call for
‘wzywać (pomoc), zgłaszać się’
call in
‘wzywać (lekarza, policję)’
call off
‘odwoływać’
call on
‘odwiedzać’
call out
‘krzyczeć, wołać, wzywać’
care for
‘opiekować się’
carry on
‘kontynuować’
carry out
‘wykonywać’
catch on
‘o idei: zaskakiwać, chwytać’
catch up
‘doganiać, nadrabiać (zaległości)’
catch up with somebody
‘doganiać kogoś’
clean up (am.)
‘sprzątać’
clear up (br.)
‘sprzątać’
close down
‘zamykać’
close in
‘nadciągać’
close off
‘zamykać (dla ruchu)’
come about
‘dochodzić do czegoś’
come across
‘natknąć się na’
come along
‘posuwać się naprzód, pojawiać się’
come apart
‘rozpadać się’
come away
‘odchodzić’
come back
‘wracać’
come by
‘zdobyć, znaleźć’, ‘zajrzeć gdzieś (na chwilę)’
come down
‘runąć’
come down to
‘sprowadzać się do’
come forward
‘zgłaszać się’
come from
‘pochodzić z’
come in
‘wchodzić’
come in for
‘samemu się o coś prosić’, ‘dostać
come into
‘dostawać (pieniądze) w spadku’
come on
‘robić postępy, postępować naprzód’
come out
‘wychodzić na jaw’
come through
‘przetrwać’
come to
‘ocknąć się’
come under
‘być zaliczanym do’
come up to somebody
‘podchodzić do kogoś’
cut down
‘ograniczać’
cut in
‘wtrącać się’
cut off
‘odcinać’
cut out
‘wycinać’
cut up
‘ciąć na kawałki’
die away
‘zanikać’
die down
‘cichnąć, uspokajać się’
die out
‘zanikać, wymierać’
draw back
‘cofać się’
draw in
‘wjeżdżać’
draw on
‘sięgać do(zasobów)’
draw out
‘ruszać’
draw up
‘podjeżdżać’
drop in
‘wpadać do kogoś’
drop off
‘zasypiać’
drop out
‘wycofywać się’
fade away
‘zanikać (o dźwięku)’
fall apart
‘rozpadać się’
fall back
‘wycofywać się’
fall behind
‘pozostawać w tyle’
fall for
‘dawać się nabrać’
fall in
‘rozpadać się’
fall in with
‘zgadzać się z’
fall off
‘odpadać, spadać’
fall out with
‘pokłócić się z’, ‘wejść w konflikt z
fall over
‘przewracać się’
feed on
‘żywić się’
to be fed up with
‘mieć czegoś dosyć’
fill in
‘wypełniać (np. formularz)’
find out
‘dowiedzieć się’
finish up
‘dokończyć’
fix up
‘organizować’
get across
‘docierać (o wiadomości)’
get along
‘być w dobrych stosunkach’
get at
‘naskakiwać na kogoś’
get away
‘odchodzić’
get back
‘wracać’
get back at
‘odpłacać się komuś’
get by
‘przechodzić, radzić sobie’
get down
‘schodzić, siadać’
get down to
‘zabierać się do’
get into
‘wdawać się (w rozmowę, bójkę)’
get off
‘wykpić się’
get on with somebody
‘być z kimś w dobrych stosunkach’
get out
‘wychodzić, wynoś się’
get over
‘wychodzić (z choroby),otrząsnąć się z szoku)
get round to
‘w końcu zabrać się za’
get through
‘uzyskiwać połączenie telefoniczne, przebrnąć (przez książkę)’
get together
‘spotykać się’

 

Szukasz praktycznego repetytorium z gramatyki?
Publikacja Angielski Gramatyka z ćwiczeniami jest właśnie dla ciebie!
Sprawdź teraz >>

 


get up
‘wstawać’
give away
‘rozdawać (pieniądze)’
give back
‘oddawać’
give in
‘poddawać się’
give up
‘poddawać się, rezygnować’
give way
‘ustępować’
go about
‘krążyć’
go after
‘ruszać w pogoń’
go against
‘postępować wbrew’
go ahead with
‘przystępować do’
go along with
‘postępować zgodnie z’
go away
‘odchodzić, idź sobie’
go back
‘wracać’
go by
‘mijać, upływać (np. o czasie)’
go down
‘schodzić’
go for
‘iść po’
go in for
‘startować’
go into
‘zagłębiać się’
go off
‘psuć się (o jedzeniu)’, ‘wystrzelić (o broni)
go on
‘iść dalej’
go on with
‘kontynuować’
go round
‘krążyć’
go through
‘przeszukiwać’
go under
‘iść na dno’
go up
‘iść na górę’
go with
‘pasować do’
go without
‘nie mieć, obejść się bez czegoś’
grow up
‘dorastać’
hand down
‘przekazywać’
hand out
‘wydawać (rzeczy)’
hand over
‘przekazywać (np. urząd)’
hang about
‘pałętać się’
hang on
‘poczekać’
hang out
‘rozwieszać (pranie)’
hang up
‘odkładać słuchawkę’
hold back
‘powstrzymywać (rzeczy, osoby)’
hold on
‘czekać’
hold up
‘zatrzymywać’
join up
‘wstępować (do wojska)’
jump at
‘entuzjastycznie skorzystać z’
keep away
‘trzymać się z dala’
keep back
‘powstrzymywać’
keep down
‘ograniczać (koszta)’
keep in with
‘utrzymywać dobre stosunki z’
keep off
‘zabraniać wstępu)’
keep on
‘nadal coś robić’
lay down
‘odkładać (rzecz)’
lay off
‘zwalniać (np. z pracy)’
lay on
‘zatroszczyć się (np. o jedzenie)’
lay out
‘wykładać’
lead up to
‘prowadzić do’
leave behind
‘zostawić’
leave out
‘opuszczać, pominąć’
let down
‘zawieść kogoś’
let in
‘przepuszczać, wpuszczać (np. kogoś)’
live on
‘żyć (z czegoś)’
live up
‘używać życia, żyć na całego’
lock up (a house)
‘zamknąć (cały dom)’
lock up somebody
‘zamknąć kogoś (np. w zakładzie, więzieniu)’
log in
‘zalogować się’
look after
‘opiekować się’
look back at sth/ sb
‘oglądać się na kogoś/ na coś’
look down on
‘patrzeć na kogoś z góry’
look for
‘szukać’
look forward to
‘z niecierpliwością czekać na’
look into
‘badać’
look up to
‘szanować’
make for
‘kierować się (ku czemuś)’
make out
‘zorientować się’
make up
‘wymyślać’
miss out
‘opuszczać’
mix up
‘mylić ze sobą, pomieszać’
move in
‘wprowadzać się’
move on
‘ruszać’
move out
‘wyprowadzać się’
move up
‘awansować’
pay (someone) back
‘zwracać (komuś) np. pieniądze’
pay for
‘płacić’
pay in
‘wpłacać’
pay up
‘oddawać’
pick up
‘poprawiać się (o zdrowiu), odebrać kogoś (np. z dworca), wybierać’
point out
‘wskazywać (na kogoś, na coś)’
pull down
‘rozbierać (budynek)
pull up
‘zatrzymywać się’
push in
‘wpychać się’
put about
‘zmieniać (kurs na przeciwny)’
put across
‘wyjaśniać’
put something back
‘odłożyć coś na miejsce’
put forward
‘wysunąć (np. wniosek)’
put in for a job/ a post
‘składać aplikację do pracy/ na stanowisko’
put on (the light)
‘włączyć (światło)’
put out
‘gasić (np. światło, papierosa, świecę)
put together
‘składać’
ring up
‘zadzwonić, dzwonić’
ring off
‘odkładać słuchawkę’
ring back
‘oddzwonić’
rub up
‘powtórzyć, odświeżyć sobie’
run away
‘uciekać’
run down
‘ograniczyć (np. produkcję)’
run into
‘wpadać na kogoś, napotykać problemy’
run out (of)
‘kończyć się’
see about
‘zajmować się czymś’
sell off
‘wyprzedawać’
sell out
‘wyprzedać’
send back
‘odsyłać’
set in
‘rozpoczynać się, nadchodzić (np. o pogodzie, porach roku)’
set up
‘zakładać (np.. organizację, firmę)
settle down
‘zaklimatyzować się
settle up with (somebody)
’rozliczać się z (kimś)’
shout (somebody) down
‘zakrzykiwać (kogoś)’
show off
‘popisywać się’
shut down
‘zamykać’
sit back
‘relaksować się’
sit down
‘siadać’
stand by (someone)
‘wspierać kogoś’
stand for
‘reprezentować’
stand up for
‘stawać w obronie’
stay up
‘nie kłaść się’
step up
‘wzmagać, przyspieszać’
take after (somebody)
‘przypominać kogoś’
take down
‘notować’
take in
‘oszukiwać’
take off
‘startować (np. samolot), zdjąć (ubranie)’
take over
‘przejmować (np. firmę)’
talk over
‘dyskutować’
think over
‘przemyśleć’
think up
‘wymyślać’
throw away/ out
‘wyrzucać np. śmieci’
try on
‘przymierzać (ubranie)’
try out
‘wypróbowywać, testować’
turn down
‘odrzucać (np. podanie)’
turn on
‘włączać (np. światło, radio)’
turn off
‘wyłączać (np. światło, radio)’
turn out
‘okazać się’
turn up
‘pojawiać się (o osobie)’
walk out
‘wychodzić (przed końcem)’
wait on
‘obsługiwać’
wash up
‘zmywać’
watch out (for)
‘uważać (na)’
wear out
‘zdzierać się, wyczerpywać (np. ubrania)’
wipe out
‘zmiatać z powierzchni ziemi’
work out
‘rozpracowywać (np. problem), znajdować rozwiązanie)’

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czasowniki CZASOWNIKI ZŁOŻONE
Loading ...