HARDLY, SCARCELY czy BARELY

Przysłówki „barely”, „hardly” i „scarcely” modyfikują znaczenie zdania, nadając mu sens negatywny (zdania takie przypominają często zdania zaprzeczone).

Wyraz „barely” znaczy ‘nie więcej niż’, ‘zaledwie‘, ‘ledwo’, ‘tylko’, ‘prawie nie’, np.:

(1) I wanted to buy six pounds of apples but there were barely four pounds.
Chciałem kupić sześć funtów jabłek, ale były tylko cztery.
(2) I could barely see his face in the dark.
Ledwo widziałem jego twarz w mroku.
(3) She had barely left the party when he appeared.
Dopiero co opuściła przyjęcie, gdy on się pojawił.

Również przysłówek „hardly” możemy tłumaczyć na język polski jako ‘ledwie’, ‘raczej nie’, ‘prawie nie’, np.:

(4) I hardly drank anything, as I came by car.
Prawie nic nie wypiłem, ponieważ byłem samochodem.
(5) His English was so bad that I could hardly understand him.
Jego angielski był tak słaby, że ledwie go mogłem zrozumieć.

Należy uważać, by nie pomylić przysłówków „hardly” i „hard” (znaczącego ‘z wysiłkiem’, ‘wytężonymi siłami’), np.:

(6) She hardly even tried to pass the exam.
Ledwo próbowała zdać ten egzamin (prawie nie próbowała).
(7) She tried hard to pass the exam.
Bardzo się starała zdać ten egzamin.

Warto zapamiętać, że przysłówek „hardly” często łączy się z wyrazami „can” (i „could”), „any”, „ever” oraz zwrotem „at all”, np.:

(8) She hardly ever goes abroad.
Ona prawie nigdy nie wyjeżdża zagranicę.
(9) I hardly had any bullets left.
Prawie już nie miałem naboi.
(10) I hardly trained at all.
Prawie w ogóle nie trenowałem.

Wyraz „hardly” występuje także czasem w znaczeniu ‘absolutnie nie’, ‘zdecydowanie nie’, ‘z pewnością nie’ (użycie to bywa ironiczne):

(11a) He could hardly be expected to deal with all enquiries.
Zdecydowanie nie można było oczekiwać od niego zajmowania się wszystkimi zapytaniami.
(11b) *He could barely be expected to deal with all enquiries.
(12a) You can hardly blame her – she was abroad then.
Absolutnie nie możesz jej winić – była wtedy zagranicą.
(12b) *You can barely blame her – she was abroad then.

Przysłówek „scarcely”, podobnie jak „hardly”, może znaczyć ‘niemal nie’, dlatego słowa te są nierzadko używane wymiennie:

(13) She scarcely ever goes abroad.
Ona prawie nigdy nie wyjeżdża zagranicę.

Wyraz ten stosować można także zamiennie z „hardly” w znaczeniu ‘absolutnie nie’, jak w przykładach (11-12), np.:

(14) It is scarcely surprising that he failed in maths.
Nie jest żadnym zaskoczeniem, że oblał matematykę.

Słowo „scarcely” może być wreszcie używane zamiennie z „barely” w znaczeniu ‘nie do końca’, ‘zaledwie’, ‘nie więcej niż’, np.:

(15) There were scarcely four pounds of apples at the grocer’s.
W warzywniaku były zaledwie cztery funty jabłek.

Warto zapamiętać, że w stylu oficjalnym można rozpocząć zdanie od „hardly” lub „scarcely”, pamiętając o dokonaniu inwersji w tej części zdania, która następuje zaraz po owym przysłówku, np.:

(16a) He hardly/scarcely ever goes to his grandma’s.
(16b) Hardly/scarcely ever does he go to his grandma’s.
On prawie nigdy nie chodzi do swojej babci.

Konstrukcja ta występuje często w testach egzaminacyjnych na zaawansowanym poziomie. Rozpoczynając zdanie od jednego z dwóch omawianych przysłówków, możemy użyć później słowa „than”, by wyrazić relację czasową, np.:

(17) Hardly had he left the base than the enemy attacked.
Ledwo opuścił bazę, gdy wróg zaatakował.

To trudne do zapamiętanie użycie słowa „than” wiąże się z jego dawnym zastosowaniem w znaczeniu ‘wtedy’ (któremu dziś odpowiada wyraz „then”). Oczywiście użycie w tym miejscu „when” jest jak najbardziej poprawne i częstsze, zwłaszcza, gdy zdanie nie zaczyna się od przysłówka. Porównaj:

(18a) She had hardly started to eat when the telephone rang.
(18b) Hardly had she started to eat when the telephone rang.
Ledwie zaczęła jeść, gdy zadzwonił telefon.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne HARDLY, SCARCELY czy BARELY
Loading ...