A - Z

Collocations

 

A

acrimonious debate
ostra dyskusja
I did not mean to provoke such an acrimonious debate, all I wanted was to point out a few things we could change to serve our customers better.

admirable initiative
godna pochwały inicjatywa
Please, don't get me wrong Mr. Hanson, both the president and I appreciate your admirable initiative. The problem is that we don't have enough funds to support it at this time.

ardent fan
zagorzały fan
I enjoy listening to all kinds of music, but I am an ardent fan of Rachmaninoff.

artful dodge
sprytny unik, sprytne uniknięcie odpowiedzi

Senator, you are really good at artful dodges, and that doesn't bring us any closer to the truth.
Senatorze, jest pan naprawdę dobry w sprytnych unikach, a to nie przybliża nas ani trochę do prawdy.
B

bad language
nieprzyzwoite słownictwo
I don't know about you, but I didn't enjoy this movie at all. There was too much bad language in it.
Nie wiem jak tobie, ale mnie ten film wcale się nie podobał. Za dużo w nim było nieprzyzwoitego słownictwa.

best-case scenario
najbardziej optymistyczny wariant
In the best-case scenario, we will have enough food to survive another month, in the worst-case scenario, we're pretty much dead as it is.
pretty much - w jakimś stopniu, prawie

to bid (someone) farewell
pożegnać (kogos)
America bid Johnny Carson farewell, who died last week.
Ameryka pożegnała Johnny Carsona, który zmarł w zeszłym tygodniu.

blatant disobedience
rażące nieposłuszeństwo

Ron's blatant disobedience and arrogance caused his parents many sleepless nights.
Rażące nieposłuszeństwo i arogancja Rona kosztowały jego rodziców wiele nieprzespanych nocy.

 

blatant lie
rażące kłamstwo
All the things he said about me were nothing but blatant lies.
Wszystkie rzeczy, które o mnie powiedział to nic innego jak rażące kłamstwa.

to boost morale [mo'RA:l]
zwiększać morale
President Kwasniewski's visit would definitely boost the troops' morale.


brazen disregard
- bezczelna pogarda, bezczelne lekceważenie
The ambassador showed brazen disregard for our president and we must issue a formal complaint.
Ambasador bezczelnie zlekceważył naszego prezydenta i musimy wystosować oficjalną skargę.

breach of contract
zerwanie umowy
This is the last time I'm calling you, sir. If you don't finish the renovation within the next two days, I will have to sue you for breach of contract.
Dzwonię do pana po raz ostatni. Jeżeli nie skończy pan remontu w ciągu następnych dwóch dni, będęe zmuszona pozwać pana do sądu o zerwanie kontraktu.

(to) broach a subject
poruszyć temat
Do you know a good way to broach the subject of promotion with the boss?
Znasz jakiś dobry sposób na poruszenie tematu awansu z szefem?

bumper-to-bumper traffic
bardzo wolny ruch uliczny, "zderzak do zderzaka"
I am sorry, I am late again. I got stuck in bumper-to-bumper traffic right before the Brooklyn Bridge.

C
commendable determination
godna pochwały determinacja

All the students showed commendable determination throughout the whole last semester.
Wszyscy uczniowie wykazali się godną pochwały determinacją przez cały ostatni semestr.

common courtesy
ogólnie przyjęta grzeczność, dobre maniery

Don't smoke around people who don't like cigarette smoke. It's just common courtesy.
Nie pal w towarzystwie ludzi, którzy nie lubią dymu papierosowego. To zwykła,
ogólnie przyjęta grzeczność.
Interesting link

(to) condone an action
usprawiedliwiać (jakieś) działanie
I am not condoning Michael Jackson's actions, all I am saying is, that we should wait for all the evidence.

to crack a case
rozwiązać jakąś sprawę (kryminalną)
This case is not going to be easy to crack, gentlemen. We seem to have very little evidence to work with.

to create an uproar
wywołać zamieszanie
The Prime Minister's comments created quite an uproar in the media.
Wypowiedzi premiera wywołały duże zamieszanie w mediach.

crippling disease
wyniszczająca choroba
Our lab is currently experimenting with new meds that might help people suffering from the crippling disease called osteoarthritis.
Nasze laboratorium obecnie przeprowadza eksperymenty z nowymi lekami, które mogą pomóc ludziom chorym na wyniszczająca chorobę zwaną zapaleniem kosci i stawów.

crooked politician
nieuczciwy, skorumpowany polityk
[uwaga - wymowa: kru-ked, a nie krukt]
Everyone who was asked to answer the poll agreed, that the names of all the crooked politicians involved in the scandal should be released to the press.

D

daunting dilemma
niepokojący dylemat
We are faced with a daunting dilemma, and there are no easy answers.

dire straits
ciężkie położenie, bardzo trudna sytuacja

Three years ago, when I was in dire straits financially, my family helped me get back on my feet.
Trzy lata temu, kiedy byłem w ciężkim położeniu finansowym, moja rodzina pomogła mi się podnieść.

doggedly determined
ogromnie zdeterminowany, uparcie dążący do celu
Had it not been for our doggedly determined reporter, we would not have had this interview.
Gdyby nie nasz ogromnie zdeterminowany reporter, nie mielibyśmy tego wywiadu.

downright foolish
zupełnie pozbawione rozsądku, wręcz głupie
It would be downright foolish to quit the job now when they were about to offer you a raise.

E
easy prey
ł
atwa zdobycz

Esther will buy anything from telemarketers. She's an easy prey.

Esther kupi wszystko telemarketerów. Jest łatwą zdobyczą.

economic powerhouse
potęga gospodarcza

Do you think it is feasible for Poland to become an economic powerhouse within the next ten years?

Czy myślisz, że realne jest to aby Polska stała się potęgą gospodarczą w ciągu dziesięciu następnych lat?

escalating conflict
nasilający się konflikt
Haiti faces humanitarian crisis as result of escalating conflict.

to exhaust all the options
wyczerpać wszystkie możliwości
I don't know how I can get these people to return my money! I've exhausted all my options!
Nie wiem jak mam zmusić tych ludzi żeby oddali mi moje pieniądze! Wyczerpałem już wszystkie możliwości!

F
faculty room
pokój nauczycielski
- Have you seen professor Lester today?
- Yes. He was in the faculty room just a few minutes ago.
- Widziałaś dzisiaj profesora Lectera?
- Tak. Jeszcze kilka minut temu był w pokoju nauczycielskim.

filled to capacity
wypełniony po brzegi
At the premiere of his new play, the theater was filled to capacity.
Na premierze jego nowej sztuki, teatr był wypełniony po brzegi.

formidable prospect
straszna, przerażająca perspektywa
Making a speech in front of hundreds of people seemed like a formidable prospect.

frivolous lawsuit
bezsensowne powództwo
You want to sue the American Embassy for misspelling your name? Are you crazy? Nobody's gonna take you seriously, it's a frivolous lawsuit.

fund drive
akcja, kampania polegąjaca na zbieraniu pieniędzy na jakiś cel
Thanks to Jurek Owsiak's fund drive, many hospitals could purchase brand new medical equipment.

G

(to) gladly oblige
z przyjemnoscią wyświadczyć przysługę lub spełnić obowiązek
I am really impressed with this company. When I asked them to give me better rates and more time, they gladly obliged.
better rates - lepsze ceny

gradual recovery
stopniowy powrót do zdrowia
The operation was successful. Now we're expecting a gradual recovery.
Operacja się udała. Teraz oczekujemy stopniowej poprawy zdrowia.

(to) grudgingly comply
stosować się (do czegoś) z niechęcią
The employees grudgingly complied with the new dress code policy.
dress code policy - regulamin dotyczący noszenia odpowiedniego stroju w miejscu pracy

gruff bearing
gburowate zachowanie / usposobienie
I don't enjoy classes with my self-defense instructor. His gruff bearing really gets to me.
Nie lubię zajęć z moim instruktorem samoobrony. Jego gburowate zachowanie gra mi na nerwach.

H

hail of questions
grad pytań
When I got to the Police station I was prepared for a hail of questions, but they only asked me two.

hostile environment
nieprzyjazne środowisko
These cubs will not survive more than a month in such hostile environment. We have to move them out of here.
Te szczenięta nie przeżyją dłużej niż miesiąca w tak nieprzyjaznym środowisku. Musimy je przenieść w inne miejsce.
I
inconsolable sorrow
niepocieszony żal
She had the look of inconsolable sorrow on her face and I didn't even know what to say to her.
Jej twarz wyrażała niepocieszony żal i nawet nie wiedziałem co mam do niej powiedzieć.

infectious disease
choroba zakaźna
With this kind of infectious disease I recommend you take antibiotics.

insatiable ego
niezaspokojone ego
Stop dwelling on his insatiable ego, and start thinking about his positive traits. Maybe that will help.

J

joint account
wspólne konto (w banku)
Hello, we're interested in opening a joint account. Could you give us some information on how to go about it?

L
levelheaded person
ktoś z głową na karku
- How do you find your new boss?
- I like her a lot. She's a levelheaded woman and she has great sense of humor.
- Jak ci się podoba twoja nowa szefowa?
- Bardzo ją lubię. Ma głowę na karku i super poczucie humoru.

lucky stroke
szczęśliwy traf, zbieg okoczliności

It was a lucky stroke that put me next to Rosie on the flight to Madrid. Today we're celebrating our 5th wedding anniversary.
To dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności znalazłem się obok Rosie podczas lotu do Madrytu. Dzisiaj obchodzimy 5. rocznicę ślubu.

 

luminous career
olśniewająca kariera

Son, if you continue to work as hard as you do, I predict you will have a long and luminous career in journalism.

Chłopcze, jeżeli nadal będziesz się tak przykładał do pracy, przepowiadam ci długą i olśniewającą karierę dziennikarską.

M
made to order
zrobione na życzenie zamawiającego
This suit was made to order. Do you like it?
Ten garnitur był zrobiony na zamówienie. Podoba ci się?

minimum wage
minimalna stawka (płaca)
- Would you be willing to work for minimum wage with no insurance?
- No way!
- Zgodziłbyś się pracować za minimalną stawkę bez ubezpieczenia?
- W życiu!

N
noble cause
szlachetny cel

- Three more soldiers were killed in Iraq today.
- That's sad. Do you think they're dying for a noble cause?
- Kolejni trzej żołnierze zostali zabici dzisiaj w Iraku.
- To smutne. Czy uważasz, że giną w szlachetnym celu?

 

O
on a regular basis
regularnie, systematycznie
If you're afraid someone might be using your credit card on the web, you should check your balance on a regular basis.
Jeżeli obawiasz się, że ktoś może używać twojej karty kredytowej w sieci, powinieneś regularnie sprawdzać swoje stan swojego konta.

ongoing struggle
ciągła walka, niekończąca się udręka
His ongoing struggle for freedom of speech finally paid off.

overwhelming evidence
przygniatąjace dowody
Mr Howard said there was overwhelming evidence Iraq would use the weapons.

P

perpetual student
wieczny student
Carl has a passion for learning and hopes to be a perpetual student.

(the) pinnacle of success
szczyt sukcesu
I've always admired people who start from zero and reach the pinnacle of success in any business.

prime example
najlepszy przykład
The President's reaction to the new developments is the prime example of absolutism that is so prevalent in our government.
Reakcja prezydenta na nowe wydarzenia jest najlepszym przykładem na absolutyzm tak powszechny w naszym rządzie.

prenuptial agreement
intercyza (umowa przedmałżeńska)
Very few celebrities get married without signing the prenuptial agreement first.
Potocznie uzywa sie rowniez slowa "prenup" (to sign the prenup).

to press charges
wnosić oskarżenia
If my company does not reimburse me for my travel to our branch in Asia, I am pressing charges.
Jeżeli moja firma nie zwróci mi pieniędzy za moją podróż do naszego oddziału w Azji, wniosę oskarżenie.

public knowledge
informacja publiczna; coś o czym wszyscy wiedzą
We have to do everything we can to stop this information from leaking to the media. If this becomes public knowledge, the Prime Minister will be under a lot of pressure to step down.
Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy aby te informacje nie przeciekły do mediów. Jeżeli wszyscy się o tym dowiedzą, premier znajdzie się pod ogromną presją aby ustąpić ze stanowiska.

Q

quirky moniker
dziwaczne imię, dziwaczna ksywka
Can anyone tell me why celebrities almost always choose such quirky monikers for their children?

R
to raise awareness
podnosić świadomość
I'm sorry captain, please don't get me wrong, but I think that trying to raise awareness of organ donation in a kindergarten might not be the best idea. Do you think you could talk to the children about something else?
Przepraszam panie kapitanie, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale sądzę, że próba podnoszenia świadomości organodawstwa w przedszkolu może nie jest najlepszym pomysłem. Czy móglby pan może porozmawiać z dziećmi na jakiś inny temat?

reasonable doubt
uzasadniona wątpliwość

Do you think the prosecutor will be able to prove beyond reasonable doubt that the driving instructor was accepting bribes?
Czy myślisz, że prokurator będzie mógł udowodnić poza uzasadnioną wątpliwość, że instruktor jazdy przyjmował łapówki?

reasonable price
umiarkowana, rozsądna cena
I've purchased this house at a very reasonable price considering the area.

run a fever
mieć gorączkę
I don't know what's wrong with me, my heart hurts and I am running a fever.

running joke
stały, dobrze znany, często powtarzający się żart / kawał
When guests come to our house, I always ask them if they have money to pay for the food. It's a running joke in my family.
Zawsze gdy odwiedzają nas goście, pytam ich czy mają pieniądze żeby zapłacić za jedzenie. To taki stały kawał w naszej rodzinie.


running water

bieżąca woda
Some people in this town had to live for years withouth running water. Can you imagine?

S

sensitive issue
wrażliwy temat
You might want to avoid talking about the Atkins diet when you see Laura. It's a sensitive issue with her.

serious ramifications
poważne konsekwencje
Further delaying of the elections will have serious ramifications for the political process in our country.
Dalsze opóźnianie wyborów może mieć poważne konsekwencje dla procesu politycznego w naszym kraju.

service charge
opłata za usługę
Are there any service charges connected with opening this account?
Czy należą się jakieś opłaty za usługę powiązane z otwarciem tego konta?

shady operation
podejrzane działania, kombinacje
I swear these people are up to some shady operation. They never let anyone in their house.

soaring demand
ogromny popyt, rosnący popyt
There's a soaring demand for modern technology in health care, but not enough money to implement it.

spectacular save - wspaniała obrona, parada bramkarza
Despite a few spectacular saves by Boruc, the Polish team lost to England again.
Pomimo kliku wspaniałych parad Boruca, polska drużyna ponownie przegrała z Anglią.
splitting headache
rozsadzający ból głowy
I'd join you for dinner, but I have a splitting headache, so I'm just going to take a few pills and go to bed.
Poszedłbym z wami na obiad, ale głowa mi pęka, więc wezmę parę tabletek i pójdę do łóżka.

squeaky clean
czyściutki, wypucowany na połysk
Before I let you watch TV, you need to mop the kitchen floor. I want it to be squeaky clean.
Zanim pozwolę ci oglądać TV, masz umyć podłogę w kuchni. Chcę żeby była wypucowana na połysk.

 

striking resemblance
uderzające podobieństwo
What a striking resemblance you have to David Copperfield! Are you two related?

superb performance - znakomity, rewelacyjny występ
I am so happy I went to see the U2 concert. They gave a superb performance!
Tak się cieszę, że pojechałam na koncert U2. Dali rewelacyjny występ!
T

tall order
trudne wyzwanie/zadanie, wygórowane żądanie
This kind of maneuver is a tall order even for an experienced Air Force pilot.
Tego rodzaju manewr to trudne wyzwanie nawet dla doświadczonego pilota sił powietrznych USA.

tedious task - żmudne zadanie, zajęcie
Proof reading this article was truly a tedious task. I am glad it's all done!
Sprawdzanie tego artykułu było naprawdę żmudnym zadaniem. Cieszę się, że wszystko już zrobione!


thorny issue

drażliwa kwestia
The new immigration policy turned out to be a thorny issue among the party leaders.

tremendous opportunity
niesamowita, olbrzymia okazja
A three bedroom apartment in the heart of Manhattan for this price? That's a tremendous opportunity!

U

unanimous decision (ju-NE-ny-mys)
jednogłośna, jednomyślna decyzja
Erica was chosen by unanimous decision to be the new spokesperson for Gibson guitars.

uncanny ability
zadziwiająca zdolność
I like Tom Hanks, he's got this uncanny ability to become one with the character he portrays.

(to) undergo surgery
poddać się operacji, przejść operację
Lech Poznan forward Piotr Reiss is expected to undergo knee surgery next week.

unforeseen circumstances
nieprzewidziane okoliczności
Due to unforeseen circumstances Clickandbite will now be published in Chinese.
due to - z powodu

unorthodox approach
niekonwencjonalne podejście
- What is your opinion about professor Shermann?
- Interesting question. I like his unorthodox approach to presenting complex ideas, but I am not sure if it works well with all of the students.

unsubstantiated claim(s)
(niczym) nieuzasadnione roszczenie(a)

Are you really planning to take the Garrison case? Seems to me, like it's a classic example of an unsubstantiated claim.
Naprawdę chcesz się zająć sprawą Garrisona? Wygląd mi to na klasyczny przypadek niczym nieuzasadnionego roszczenia.
W
whimsical theory
dziwaczna teoria

You're not trying to convince me that Mr. Murray's whimsical theory about cats' sense of style has any merit to it, are you?
Nie chcesz mnie chyba przekonać, że dziwaczna teoria pana Murraya na temat kociego poczucia stylu ma jakąś wartość?

winning streak
zwycięska passa
This game is our chance to have the longest winning streak in the history of our club.

withering attack
miażdżący atak
The CEO is under withering attack from the Board regarding the most recent purchase.
CEO = Chief Executive Officer (Dyrektor Generalny)
the Board = rada (nadzorcza)

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Inne - treści losowe

Loading ...