FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE

Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz Certificate of Proficiency in English może przystąpić każdy, kogo językiem ojczystym nie jest język angielski.

Zapisy na FCE

Aby się zarejestrować, należy:
1. pobrać:
* blankiet pocztowo-bankowy z numerem konta, na który wnoszona jest opłata
* formularz zgłoszeniowy (Individual Entry Form)
* regulamin

2. W urzędzie pocztowym lub banku, posługując się pobranym blankietem, dokonać wpłaty.
3. W określonych dniach (w pazdzierniku lub styczniu przed sesją)
należy zgłosić się z oryginalnym, potwierdzonym dowodem wpłaty oraz
wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym (Individual Entry Form) do ośrodka egzaminacyjnego w celu dokonania rejestracji.
Kandydaci rejestrowani przez szkoły/instytucje wszelkich formalności, związanych z zapisami, dokonują za pośrednictwem swoich szkół/instytucji.

Opłaty egzaminacyjne

* FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH - 530 zł
* CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH - 560 zł
* CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH - 590 zł
British Council nie jest płatnikiem VAT.

Szczególne udogodnienia

a) Osoby niepełnosprawne
Osoby wymagające szczególnych udogodnień (np. niedowidzące, niedosłyszące) powinny zgłosić swoje potrzeby przedstawicielowi ośrodka egzaminacyjnego przed dokonaniem wpłaty. Wymagane dokumenty z tym związane - zaświadczenie lekarskie oraz wypełniony i podpisany formularz (druk dostępny w ośrodkach) - powinny być złożone podczas rejestracji.
b) Dysleksja
Osoby, które chcą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminów pisemnych o 25%, z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii powinny dostarczyć następujące dokumenty podczas rejestracji:
1. zaświadczenie z poradni psychologicznej, które musi:
a) być wystawione później niż w styczniu 2004 roku
b) zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii
c) zawierać nazwy testów użytych w celu zdiagnozowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii;
2. wypełniony i podpisany formularz - druk dostępny w ośrodkach.
Po zakończeniu rejestracji żadne dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględniane.

Zmiany

1 Po dokonaniu rejestracji nie jest możliwy zwrot opłaty egzaminacyjnej.
2 Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.
3 Wpłaty nie mogą być przesuwane na następne sesje egzaminacyjne.
4 Zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminu są rozsyłane pocztą na ok. 2 tygodnie przed
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
5 Nie jest możliwa zmiana terminu egzaminu pisemnego.
6 Zmiana terminów części ustnej i słuchowej możliwa jest wyłącznie przed zakończeniem sesji egzaminacyjnej i w miarę możliwości organizacyjnych, w przypadku:
6.1 choroby
6.2 ważnych uroczystości rodzinnych
6.3 wyjazdów służbowych
6.4 wypadków losowych
Powyższe okoliczności powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.
7 Nie ma możliwości zmiany terminów egzaminów ustnych i słuchowych w szczególności w przypadku:
7.1 wycieczki szkolnej
7.2 wyjazdu turystycznego
7.3 egzaminu w toku studiów na wyższej uczelni.
Osoby, które nie mogą z przyczyn wymienionych w punkcie 6 wziąć udziału w części słuchowej lub ustnej w wyznaczonym terminie proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do ośrodka egzaminacyjnego z następującymi dokumentami:
* w/w zaświadczeniem
* zawiadomieniem o terminach i miejscach egzaminu (Statement of Entry)
Każda zmiana daty egzaminu słuchowego lub ustnego obciążona jest opłatą wysokości 30 zł. Opłatę tę wnosi się w ośrodku egzaminacyjnym w momencie dokonywania zmiany.
Osobom lub instytucjom, które wniosły opłatę za kandydatów nieobecnych z przyczyn zdrowotnych na części pisemnej FCE, CAE i CPE, przysługuje częściowy zwrot tej opłaty (60% od ceny podstawowej). Zwolnienia lekarskie, wystawione na formularzu pobranym z ośrodka egzaminacyjnego, należy składać w ośrodku w terminie ogłaszanym każdorazowo dla sesji egzaminacyjnej. Osobom nieobecnym z przyczyn innych niż zdrowotne nie przysługuje refundacja.

Sesja egzaminacyjna

Indywidualny plan sesji egzaminacyjnej dla każdego kandydata zostanie podany w zawiadomieniu o terminach i miejscach egzaminu (Statement of Entry).
Na każdą część egzaminu należy stawić się:
punktualnie (osoby, które się spóznią, nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej)
z dowodem tożsamości (dokument z aktualnym zdjęciem)
z zawiadomieniem o terminach i miejscach egzaminu (Statement of Entry)
z ołówkiem, długopisem i gumką
Nie wolno przynosić cennych przedmiotów (np. odtwarzaczy CD, przenośnych komputerów i innego sprzętu elektronicznego).

Telefony komórkowe

W czasie trwania całego egzaminu FCE telefony komórkowe muszą być wyłączone i złożone na biurku ekranem do dołu. Osoba korzystająca z telefonu komórkowego podczas egzaminu będzie zdyskwalifikowana.

Część ustna

Na potrzeby części ustnej Kandydaci dobierani są w pary przez pracowników ośrodka egzaminacyjnego i nie mogą sami wybierać osoby, z którą będą pytani.

Wyniki FCE

Prace są oceniane w Cambridge. Brak jest możliwości wglądu w prace egzaminacyjne oraz w otrzymaną punktację.
Wyniki rozsyłane są przez ośrodki egzaminacyjne po ok. 9 tygodniach od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej.
a) Kandydaci indywidualni otrzymują wyniki pocztą, na adres podany podczas rejestracji.
b) Kandydatom zarejestrowanym przez szkoły/instytucje zawiadomienia o terminach i miejscach egzaminu (Statement of Entry) oraz wyniki (Statement of Results) przesyłają szkoły/instytucje, które ich zarejestrowały.
c) Wyniki dostępne będą również w Internecie, na stronie www.britishcouncil.pl
* O wynikach egzaminów na FCE, CAE i CPE nie można uzyskać informacji telefonicznie ani pocztą elektroniczną.
* Reklamacje wyników należy zgłaszać do ośrodka egzaminacyjnego w nieprzekraczalnym terminie ogłaszanym każdorazowo w sesji. University of Cambridge ESOL oferuje dwie formy odwołania się od wyniku egzaminu:
a) ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata - forma bezpłatna;
b) ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem części ustnej) - forma płatna. Cennik dostępny jest w ośrodku egzaminacyjnym.
O terminie odbioru dyplomów kandydaci są informowani listem dołączonym do wyniku.
Dyplomy są przechowywane przez ośrodek egzaminacyjny przez dwa lata licząc od pierwszego dnia, kiedy możliwy był ich odbiór z danego ośrodka. Następnie są one niszczone.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy FCE FCE-regulamin-zapisy-wyniki
Loading ...