Matura Vocabulary: Crime and Punishment

Crimes and Offences:

crime- zbrodnia; przestępstwo

capital crime- przestępstwo zagrożone karą śmierci

non-capital crime- przestępstwo niezagrożone karą śmierci

crime rate- wskaźnik przestępczości
crime wave- fala przestępczości
organized crime- przestępczość zorganizowana
petty crime- występek
political crime- przestępstwo polityczne, przestępstwo z pobudek politycznychwhite collar crime- przestępstwo urzędnicze

to commit a crime- popelnić zbrodnię/ przestępstwo
to
convict someone of a crime- uznawać kogoś winnym popełnienia przestępstwa
reconstruction of a crime- rekonstrukcja zbrodni

offence- przestępstwo, przewinienie, wykroczenie
arrestable offence- przestępstwo zagrożone aresztem
capital offence- przestępstwo zagrożone karą śmierci
criminal offence- przestępstwo karne

non-capital offence- przestępstwo niezagrożone karą śmierci
notifiable offence- przestępstwo podlegające zgłoszeniu
offence against proparty- przestępstwo przeciwko mieniu
offence against public order- przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu
offence against the person- przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu
offence against the state- przestępstwo przeciwko państwu
public order offence- przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu
summary offence- występek
traffic offence- przewinienie drogowe

indictable offence- przestępstwo podlegające oskarżeniu publicznemu
non-arrestable offence- przestępstwo niezagrożone aresztem bez nakazu

Sorts of crimes and criminals


 

 

CRIME

Zbrodnia / przestęp- stwo

CRIMINAL

Zbrodniarz/ Przestępca

Verb

Czasownik

vandalism

wandalizm

vandal

wandal

to vandalise

dokonywać aktu wandalizmu

 

 

mugger

rabuś, rzezimieszek

to mug

napadać; rabować

poaching

kłusow- nictwo

poacher

kłusownik

to poach

kłusować

smuggling

przemyt

smuggler

przemytnik

to smuggle

przemycać

terrorism

terroryzm

terrorist

terrorysta

to terrorize

terroryzować

 

Crimes that have to do with stealing (Rodzaje kradzieży)

theft

kradzież

thief (liczba mnoga: thieves)

złodziej

to steal

kraść

pickpocketing

kradzież

kieszon-

kowa

pickpocket

złodziej kieszonkowy

to pickpocket

kraść

shoplifting

kradzież w sklepie

shoplifter

osoba kradnąca produkty w sklepie

to shoplift

kraść produkty ze sklepów

burglary

włama-nie

burgler

włamywacz

to burglarize

włamywać się

robbery

rabunek

robber

osoba dokonująca rabunku

to rob

rabować, obrabować

 Uwaga!

Czasowniki „to rob” i „to steal” są często mylone.

Czasownik steal znaczy kraść, ukraść, np.:

 She stole my money (Ukradła moje pieniądze).

 Rob natomiast znaczy rabować, obrabować, np. :

They robbed a bank (Obrabowali bank),

They robbed the poor old lady of all her money (Obrabowali tę biedną starszą panią ze wszystkich pieniędzy).

 Crimes connected with violence (Przestępstwa związane z użyciem przemocy):

murder

morder-stwo

murderer

morderca

to murder

zamordować

assassination

zamach, zabójstwo

assassin

morderca, zamacho-wiec

to assassinate

zamordować

arson

podpalenie

arsonist

podpalacz

to set (sth) on fire

podpalać (coś)

blackmail

szantaż

blackmailer

szantażysta

to blackmail

szantażować

hijacking

porwanie (np. samolotu), uprowadze-nie

hijacker

porywacz

to hijack

porywać, uprowadzać (np. samolot)

kidnapping

porwanie

kidnapper

porywacz

to kidnap

porywać (kogoś)

 hostage- zakładnik

to be taken hostage- zostać wziętym jako zakładnik

ransom- okup

 Crimes connected with swindle (Oszustwa):

forgery

fałszerstwo; rzecz sfałszowana

forger

fałszerz

to forge

fałszować, podrabiać

con trick

oszustwo (polegające na nadużyciu zaufania ofiary)

con  man

oszust

to deceive

oszukiwać, zwodzić

fraud

oszustwo; defraudacja

fraud

oszust

to cheat

oszukiwać

to embezzle

defraudować

forgery- an illegal act of making something (such as a piece of art or account) look as if it were the original; fałszerstwo

He was accused of forgery.
Został oskarżony o fałszerstwo.

 Other offences:

drink (drunken) driving- jazda po spożyciu alkoholu

parking ticket- mandat

defamation- zniesławienie

slander- zniesławienie (ustne); obmowa, pomówienie

libel- zniesławienie (pisemne), paszkwil

trespasser- osoba wchodząca na czyjś teren bez zgody właściciela

breaking and entering- kradzież z włamaniem

assault (on/upon)- atak (na)

assault and battery- naruszenie nietykalności osobistej

drug dealer- diler narkotyków

pusher- diler narkotyków

juvenile delinquent- młodociany przestępca

 Justice (Wymiar sprawiedliwości)

to bring somebody to justice- oddać kogoś w ręce wymiaru sprawiedliwości

police- policja

Uwaga!

Słowo ‘police’ oznacza „policję” i zawsze występuje w liczbie mnogiej, np.:

The police were investigating a tremendous cause.

Policja prowadziła śledztwo w ważnej sprawie kryminalnej.

Błędnie:
The police is adopting a new public relations policy.

Poprawnie:
The police are adopting a new public relations policy.

prosecutor- prokurator (BrE)

attorney- prokurator (AmE)

to arrest- aresztować

to apprehend- aresztować

apprehended- aresztowany

custody- areszt, zatrzymanie do rozprawy

to take somebody into custody- osadzić kogoś w areszcie

At Court (w sądzie)

 trial- proces

charge- oskarżenie; oskarzać

confess oneself guilty- przyznawać się do winy

confess- przyznawać się do

convict- skazaniec, więzień

deny- zaprzeczać, wypierać się

enquiry- dochodzenie, śledztwo

plea bargaining- ugoda sądowa

plea- zarzut wysuwany w obronie

plead- bronić się w sądzie

plead guilty- przyznać się do winy

perjury- składanie fałszywych zeznań, krzywoprzysięstwo

suspect- podejrzany

to bring a charge of sth against sb- wnosic oskarżenie (o coś) przeciw komuś

Uwaga!

Czasowniki takie jak convict, accuse, itd.  mogą łączyć się z przyimkami. Użycie przyimka nie jest konieczne w przypadku prostego zdania, np. :

Finally, he was accused. – Wreszcie został oskarżony.

Jeśli jednak zdanie wymaga rozwinięcia, dodania informacji o tym, o co został oskarżony, przyimek jest już niezbędny. Z czasownikiem accuse łączy się przyimek of:

Finally, he was accused of breaking and entering. – Wreszcie został oskarżony o kradzież z włamaniem.

Podczas egzaminu maturalnego możecie spotkać się z zadaniem polegającym na uzupełnianiu luk w zdaniach z takimi “podchwytliwymi” czasownikami.

Poniższa lista pomoże Wam zapamiętać, z jakimi przyimkami łączą się następujące czasowniki:

to be accused of- być oskarżonym o

to convict sb of sth- uznać kogoś winnym czegoś

to confess sth / to sth- przyznać się do

He confessed shoplifting.

He confessed to shoplifting.

to charge somebody with something- oskarżać kogoś o coś

to be found guilty of- zostać uznanym winnym za

to be sentenced to- zostać skazanym na

to be booked for something- byc notowanym za coś

to be suspected of – być podejrzanym o

 People at court:

accused- oskarżony

defendant- oskarżony, pozwany

witness- świadek

judge- sędzia

jury- ława przysięgłych

barrister- adwokat

The sentence (Wyrok)

evidence- dowód, dowody

sentence- wyrok

 

acquittal- a statement that an accused is not guilty; uniewinnienie
The judge announced the decision about his acquittal.

Sędzia ogłosił decyzję o jego uniewinnieniu.

acquitted – uniewinniony

prison- więzienie

jail- więzienie (AmE, pot.)

 Uwaga!

Prison i jail należą do grupy rzeczowników, których w większości sytuacji nie poprzedzamy przedimkiem. Do tej kategorii należą również nazwy miejsc takie jak school, hospital, college. Jeśli mówimy, że ktoś idzie do szkoły (uczyć się, na lekcje), do szpitala (w związku ze złym stanem zdrowia, na kurację, operację, itp.) lub do więzienia ( w celu odbycia kary), rzeczowników tych nie poprzedzamy przedimkiem:

She was sent to prison.

Została posłana do więzienia.

He went to school after a long absence.

Poszedł do szkoły po długiej nieobecności.

 Jeśli jednak miejsca te występują w innym kontekście, np. wybieramy się do szpitala z wizytą lub do więzienia na widzenie, rzeczowniki te poprzedzamy przedimkiem:

Let’s meet at the hospital and visit Mary there.

Spotkajmy się w szpitalu i odwiedźmy tam Mary.

The group decided to organize a concert in the prison.

Grupa postanowiła zorganizować koncert w więzieniu.

 cell- cela więzienna

 eviction- eksmisja

 internment- confining a person in jail without official statement or accusation; internowanie
He never really was himself again after the internment.

Tak naprawdę nigdy już nie był sobą po internowaniu.

penal servitude- uwięzienie połączone z ciężkimi robotami

solitary confinement- cela jednoosobowa; osadzenie w celi jednoosobowej

probation- the period of time when a criminal is not sent to jail but obliged to behave properly; okres próbny, kuratela sądowa
He was put on probation and has been behaving carefully so far.
Został poddany kurateli sądowej i jak dotąd zachowuje się ostrożnie.

life sentence- dożywocie

corporal punishment- kara cielesna

Uwaga!

Przymiotnik “corporal” jest dość formalny i znaczy ‘cielesny’, np.:
Corporal punishment is banned in all Polish schools.
Kary cielesne są zakazane we wszystkich polskich szkołach.
Bardzo podobne znaczenie ma przymiotnik “corporeal” ‘materialny’, ‘cielesny (nieduchowy)’:
The hermit’s corporeal needs were few.
Potrzeby materialne pustelnika były nieliczne.

suspended sentence- wyrok w zawieszeniu

 fine- mandat, grzywna

Idioms connected with crime:

a fence- paser

to do a bunk- zniknąć, ukrywać się

to get off scot-free- uniknąć kary

The burglar got off scot-free.

Włamywacz uniknął kary. (Włamywaczowi uszło na sucho.)

joy-riding-  stealing a car and driving it for fun; kradzież samochodu i jeżdżenie nim dla przyjemności
Those guys are keen on joy-riding.
Ci chłopcy lubią jeździć kradzionymi samochodami dla zabawy.

 to catch someone red-handed- złapać kogoś na gorącym uczynku

to cook the books- fałszować rachunki firmy

 

 

 

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Matura z angielskiego Matura Vocabulary: Crime and Punishment
Loading ...