Rzeczowniki z przyimkami

Use of English - Rzeczowniki z przyimkami
Use of English - Rzeczowniki z przyimkami
Rzeczowniki z przyimkami


by accident
przypadkiem
I met her purely by accident.
Spotkałem ją zupełnie przypadkowo.

in advance
z góry, z wyprzedzeniem
We had to pay the rent two weeks in advance.
Musieliśmy zapłacić czynsz za dwa tygodnie z góry.

answer to
odpowiedź na
The answer to your letter will be sent at once.
Odpowiedź na pana list będzie wysłana natychmiast.

appointment with
umówione spotkanie z
I’ve got an appointment with my dentist. #21R
Mam zamówioną wizytę u mojego dentysty.

approval for/of
aprobata, zatwierdzenie czegoś
The new proposals have won the approval of the board.
Nowe propozycje zyskały aprobatę zarządu.

attitude to/towards
postawa wobec
His attitude towards foreigners is negative.
Jego postawa wobec obcokrajowców jest negatywna.

border (of one country) with another country
granica (jednego państwa) z drugim państwem
It’s a town in eastern France, near the border with Germany.
To miasto we wschodniej Francji, blisko granicy z Niemcami.

cause for
powód (dla), powód aby
It’s a good cause for suicide.
To dobry powód samobójstwa. #8M

cause of
powód, przyczyna czegoś
Suicide was the cause of his death.
Samobójstwo było przyczyną jego śmierci.


chance of
szansa na
Don’t waste your chance of getting the job.
Nie zmarnuj swojej szansy na pracę.

by chance
przypadkowo
I learned about it by chance.
Dowiedziałem się o tym przypadkiem.

claim for
żądanie czegoś, roszczenie do czegoś
His claims for the house are reasonable.
Jego roszczenia do domu są uzasadnione.

in comparison to/with
w porównaniu z
Swimming is easy in comparison to diving.
Pływanie jest łatwe w porównaniu z nurkowaniem.

concern about/at/over
troska o, zainteresowanie (czymś)
The report expressed serious concern about the doctor's competence.
Raport wyrażał poważną troskę o kompetencję lekarza.

condition for/of
warunek dla/czegoś
A condition of happiness is good health.
Dobre zdrowie jest warunkiem szczęścia.

confidence in
zaufanie do
I have a lot of confidence in him.
Mam do niego wielkie zaufanie.

control over/of
kontrola nad
After the war the country gained control over its neighbours.
Po wojnie kraj ten uzyskał kontrolę nad sąsiadami.

in danger
w niebezpieczeństwie
We were in danger but now we are all right.
Byliśmy w niebezpieczeństwie, ale teraz jest już wszystko w porządku.

in debt
w długach
She doesn’t have any money and, what’s even worse, she’s in debt.
Nie ma wcale pieniędzy i, co gorsza, ma długi.

demand for
popyt na
There’s little demand for food today.
Niewielki jest dziś popyt na żywność.

difference in/between
różnica w/między
There are many differences between living in the city and living in the country.
Jest wiele różnic między mieszkaniem w mieście i mieszkaniem na wsi.

end of
koniec czegoś
We came to the end of the road. #12R
Doszliśmy do końca drogi.

end to
zakończenie czegoś (np. wojny, sporu)
I'm determined to put an end to all these rumours.
Jestem zdecydowany położyć kres tym wszystkim plotkom.

for example
na przykład
A lot of us want to leave now - for example Susan.
Wielu z nas chce wyjść teraz – na przykład Susan.

exception to
wyjątek od
This is an exception to the rule.
To jest wyjątek od reguły.

exercise in
ćwiczenie w, z
An exercise in English grammar.
Ćwiczenie z gramatyki angielskiej.

in exchange for
w zamian za
I’ll give you $100 in exchange for your help.
Dam ci 100 dolarów w zamian za twoją pomoc.

excuse for
wymówka dla
It’s not a reason but an excuse for doing nothing.
To nie jest powód, to wymówka, by nic nie robić.

in fashion
modny
Long skirts are now in fashion.
Długie spódnice są teraz modne.

out of fashion
niemodny
High boots were out of fashion last year.
Wysokie buty były niemodne w zeszłym roku.

fear of
obawa, lęk przed
I have a great fear of spiders. #5K
Bardzo boję się pająków.

on fire
w ogniu, płonący
I saw a house burning. I wonder who set it on fire?
Widziałem palący się dom. Jestem ciekawy, kto go podpalił?

on foot
pieszo
We don’t have a car so you have to go on foot.
Nie mamy samochodu, więc będziesz musiał iść pieszo.

by hand
ręcznie
These carpets are made by hand, not in a factory.
Te dywany są robione ręcznie, nie w fabryce.

on hand
pod ręką
I don’t have a pencil on hand, can you give me one?
Nie mam pod ręką ołówka, mógłbyś mi dać jakiś?

for hire
do wynajęcia
This house is for hire.
Ten dom jest do wynajęcia.

on holiday
na urlopie, wakacjach
Have you been on holiday lately?
Byłeś ostatnio na wakacjach?

hunger for
głód, pragnienie czegoś (np. wiedzy)
His hunger for success made him murder his boss. #9M
Głód sukcesu sprawił, że zamordował swojego szefa.

for instance
na przykład
You can't rely on her: for instance, she arrived an hour late for an important meeting yesterday.
Nie możesz na niej polegać – na przykład przyszła wczoraj o godzinę za późno na ważne spotkanie.

interest in
zainteresowanie (czymś)
My interest in mathematics allows me to help friends with their homework.
Moje zainteresowanie matematyką pozwala mi pomagać kolegom w odrabianiu lekcji.

lack of
brak czegoś
Lack of money isn’t a terrible thing.
Brak pieniędzy nie jest czymś strasznym.

at a loss
ze stratą
His business is running at a loss.
Traci na swoich interesach.

memory of
pamięć czegoś
We will celebrate the memory of this great statesman.
Będziemy świętować pamięć tego wielkiego męża stanu.

by mistake
przez pomyłkę
I did it by mistake, not on purpose.
Zrobiłem to przez pomyłkę, nie specjalnie.

at the moment
w tej chwili
We’re busy at the moment, can you call us later? #22R
Jesteśmy w tej chwili zajęci, czy może pan zadzwonić później?

object of
przedmiot czegoś
She was an object of his obsession.
Była przedmiotem jego obsesji.

objection to
sprzeciw, argument przeciw
The only objection to hiring her is that she is very young.
Jedynym argumentem, żeby jej nie zatrudniać, jest jej młody wiek.

opportunity for
szansa na
This job is an opportunity for making good money.
Ta praca jest okazją zarabiania niezłych pieniędzy.out of order
zepsuty
I’m afraid you can’t use this telephone. It’s out of order.
Obawiam się, że nie może pan skorzystać z tego telefonu. Jest zepsuty.

be on the phone
rozmawiać przez telefon
She’s been on the phone for an hour now.
Już przez godzinę rozmawia przez telefon.

at present
obecnie
At present we have only a size 6 on stock.
Obecnie mamy tylko rozmiar 6 w magazynie.

proof of
dowód czegoś
The proof of her guilt will be shown tomorrow.
Dowód jej winy zostanie ujawniony jutro.

in public
publicznie
Do it at home, not in public.
Rób to w domu, nie publicznie.

reason for
powód czegoś
It’s a good reason for changing our plans.
To dobry powód, żeby zmienić nasze plany.

remedy for
środek, lekarstwo na
A good night's sleep would be the best remedy for your headache. #13R
Dobry sen w nocy byłby najlepszym lekarstwem na twój ból głowy.

request for
prośba o
We were sent a request for details.
Przysłano nam żądanie podania szczegółów.

respect for
szacunek dla
I feel great respect for my father.
Czuję wielki szacunek dla mojego ojca.

at risk
zagrożony
Don’t put your reputation at risk.
Nie narażaj swojej reputacji.

for the sake of
ze względu na
Can you do that for the sake of our friendship?
Czy możesz to zrobić ze względu na naszą przyjaźń?

for sale
na sprzedaż
It’s only on display, it’s not for sale.
To jest tylko na wystawie, to nie jest na sprzedaż.

in secret
potajemnie
If you hadn’t done it in secret, I would forgive you.
Gdybyś nie zrobił tego potajemnie, przebaczyłbym ci.

smell of
zapach czegoś
The smell of fresh fruit made his mouth water. #10M
Zapach świeżych owoców sprawił, że pociekła mu ślinka.

in the street
na ulicy, po ulicy
We walked in the street.
Spacerowaliśmy po ulicy.

sympathy for
współczucie dla
I feel great sympathy for these poor children.
Bardzo współczuję tym biednym dzieciom.

taste of
smak czegoś
I don’t like the taste of lamb.
Nie lubię smaku baraniny.

on television
w telewizji
What’s on television tonight?
Co jest dzisiaj w telewizji?

in time
na czas (wystarczająco wcześnie)
If you don’t hurry up, you won’t be able to get in time for the show.
Jeśli się nie pospieszysz, nie zdołasz dotrzeć na czas na przedstawienie.

on time
punktualnie (dokładnie o określonej godzinie)
We arrived just on time: no sooner, no later.
Przybyliśmy punktualnie: ani wcześniej, ani później.

in touch with
w kontakcie z
I want to get in touch with my sister.
Chcę skontaktować się z moją siostrą.

by the way
przy okazji, nawiasem mówiąc
By the way, can you give me a piece of advice?
Przy okazji, mógłbym cię prosić o radę?

on the way
w drodze
They’re on the way and should be here in no time at all.
Są w drodze i powinni zaraz tu być.

witness to
świadek czegoś
She has been a witness to many terrible things.
Była świadkiem wielu okropności.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Use of English Rzeczowniki z przyimkami
Loading ...