Perfect storm of environmental and economic collapse closer than you think

Jonathon Porritt

Guardian

Green measures have to be at the heart of any financial rescue packages if we are to avoid catastrophe

A "perfect storm" of food shortages, scarce water and high-cost energy will hit the global economy before 2030, said the government's chief scientific adviser, John Beddington, last week. Factor in accelerating climate change and this lethal cocktail leads to public unrest, cross-border conflict and mass migration – in other words, an economic and political collapse that will make today's economic recession seem very tame indeed. But though I totally agree with John Beddington's analysis, I think he's got the timing wrong. This "perfect storm" will hit much closer to 2020 than 2030.

It may seem inappropriate – callous even, with unemployment at the two million mark in the UK – to be inviting people to get worked up about some possible economic collapse in the future. But if we are to avoid that ultimate recession, from which there will be no conventional recovery in a normal boom-and-bust cycle, then we have to start thinking about today's recession in a completely different way. Both in terms of our analysis of underlying causes and appropriate remedies.

On the analysis front, people seem blind to the fact that the causes of the economic collapse are exactly the same as those behind today's ecological crisis – and behind accelerating climate change in particular. As Adair Turner's first report as chair of the Financial Services Authority (FSA) demonstrates, the neo-liberal obsession with deregulation has done untold damage to capital markets. But people should understand that the same deregulatory fervour has caused untold damage to the natural environment, all around the world, for the past 20 years or more.

It's exactly the same when one looks at the unholy trinity that has made today's capital markets so spuriously dynamic: mispricing of risk, misallocation of capital, and misalignment of incentives. Catastrophic impacts on markets; catastrophic impacts on the environment.

And then there's the debt issue. Governments have systematically stoked up levels of personal and national debt (including insane asset bubbles in housing, land and property) explicitly to force-feed high levels of economic growth. We will all be paying off those financial debts for decades to come.

On the environment front, as our financial debts have built up, so have our debts to nature – in terms of the unsustainable depletion of natural resources, measured by the loss of topsoil, forests, fresh water and biodiversity. Everybody knows that liquidating capital assets to fuel consumption is crazy but nobody seems to know how to stop it.

There is a simple conclusion here: the self-same abuses of debt-driven "casino capitalism" that have caused the global economy to collapse are what lie behind the impending collapse of the life-support systems on which we all ultimately depend.

As regards appropriate remedies, the link between today's recession and the perfect storm that awaits us in 2020/30 couldn't be clearer: sort out today's calamity by investing in infrastructure and technologies to help avoid tomorrow's infinitely worse calamity. In other words, a massive "green recovery package" along the lines we are now seeing in the US, South Korea and other European countries, focusing on energy efficiency, renewables, smart energy grids, new transportation solutions and so on.

The government is sort of interested in this, with lots of very eloquent words about a new low-carbon industrial strategy. But as the Sustainable Development Commission has pointed out, the percentage of the total recovery-based expenditure devoted in the UK to this kind of "sustainable new deal" to date is derisory. It's about 7% as opposed to 80% in South Korea, for instance. We simply have to ensure that the unsustainable elements in today's recovery package (such as the useless VAT giveaway) do not overwhelm the low-carbon, sustainable elements.

But the commission has gone even further than this by raising the whole issue of economic growth. Is it possible to avoid the "ultimate recession" if all we are doing is trying to get back as fast as possible to the same old "economic growth at all costs"? In a report to be published next week (provocatively entitled Prosperity without growth?), the SDC urges politicians of all parties to get serious about the very real limits to growth we're running up against today – both social and environmental.

Politicians serve us ill by disconnecting their policies for economic recovery from what has to happen very urgently indeed if we are to avoid the horrors of accelerating climate change and the kind of "perfect storm" that the chief scientific adviser is flagging up as inevitable – unless we fundamentally change the rules of the growth game.

• Jonathon Porritt is founder director of Forum for the Future and author of Living Within Our Means: Avoiding the Ultimate Recession. He is also chairman of the UK Sustainable Development Commission.

accelerate - przyspieszać

asset bubble - bąbel cenowy (sudden and dangerous rise in the price of an investment or security)

boom-and-bust - hossa i bankructwo

callous - bezduszny

depletion - uszczuplenie

derisory - śmiechu wart

expenditure - wydatek, zużycie

explicitly - wyraźnie

fervour - ferwor, zapał

impend - grozić, zbliżać się

incentive - zachęta, bodziec

lethal - śmiertelny

misalignment - niewłaściwe uszeregowanie

misallocation - niewłaściwe przydzielanie, niewłaściwe kredytowanie

mispricing - niewłaściwe wycenianie

remedy - lekarstwo

scarce - niewystarczający

spuriously - nieprawdziwie

stoke (up) - podsycać; dokładać do

tame - nudny, nieciekawy; uległy

topsoil - warstwa uprawna, górna warstwa gleby

unholy trinity - od: holy trinity (trójca święta); nieświęta trójca

unsustainable - niezrównoważony

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Tydzień języka angielskiego - do 40% taniej!

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

CORPORAL czy CORPOREAL

Przymiotnik “corporal” jest dość formalny i znaczy ‘cielesny’, np.:(1) Corporal punishment is banned in all Polish schools.Kary cielesne są zakazane we wszystkich polskich szko...

OKREŚLENIA SERII - SERIAL czy SERIES

Rzeczownik "serial" oznacza 'serial', 'film/powieść w odcinkach', np.:(1) His book was made into a TV serial. Jego książkę przerobiono na serial telewizyjny.(2a) I\'m sorry I missed the party, b...

WYKRZYKNIENIA

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, możemy wyrazić szczególne zaangażowanie emocjonalne w wypowiadane zdanie poprzez zmianę intonacji wypowiedzi. W zapisie taką zmianę oznaczamy wykrzyknikiem...

UNTIL czy BY

Aby odnieść się do czynności i zdarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości, możemy użyć konstrukcji z przyimkami „by” ‘przed’, ‘nie później niż’ lub „unti...

LICZEBNIKI TRADYCYJNE

Poza liczebnikami uwzględnionymi w haśle LICZEBNIKI – LISTA (opartymi na używanym powszechnie systemie dziesiętnym) w języku angielskim spotykane są czasem także liczebniki tradycyjne. Odpowiada...

SUCH czy SO

\"Such" ('taki' + (przymiotnik) + rzeczownik) i "so" ('tak' + przymiotnik lub przysłówek) wskazują na szczególną intensywność cechy, która w tym samym zdaniu przypisywana jest przedmiotowi wypo...

TIRESOME czy TIRING

Przymiotnik "tiresome" opisuje kogoś lub coś 'denerwującego', 'irytującego', 'drażniącego', np.:(1) I find doing the housework very tiresome. Wykonywanie prac domowych bardzo mnie drażni.(2a) ...

DEMONSTRATION czy MANIFESTATION

Wyraz “manifestation” oznacza ‘przejaw’, np.:(1) These mistakes are a manifestation of the minister’s incompetence.Te błędy są przejawem niekompetencji ministra.Rzeczowni...

TRYB ŁĄCZĄCY

Tryb łączący "'subjunctive") stosuje się w angielskim dość rzadko, wyłącznie w języku bardzo formalnym albo w pewnych wyrażeniach idiomatycznych. W trybie tym czasownik ma tylko jedną formę dla wszy...

MUST czy HAVE TO

   Uczysz się do matury albo egzaminu językowego? Wielki zbiór ćwiczeń z języka angielskiego to praktyczne kompendium ćwiczeń i zadań, które spotkasz na każdym egzaminie.Sprawdź teraz >&...

BATH - określenia

Polakom wiele trudności sprawia poprawne użycie wyrazów „bath” i „bathe”. Wynika to z kilku przyczyn – przede wszystkim słowa te brzmią podobnie i mają podobne znaczenie...

WIĘKSZOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ I INNE UOGÓLNIENIA

Wypowiadając się na temat zwyczajów, zachowań, tendencji, musimy zazwyczaj odnieść się do tego, jak bardzo obserwowane zjawisko jest ogólne, rozpowszechnione, jak często spotyka się jego przykłady. In...

FAITH czy BELIEF

„Belief” (‘przekonanie’, ‘wiara’) funkcjonuje przede wszystkim jako rzeczownik policzalny z przedimkiem, czyli odnosi się zwykle do poszczególnych przekonań (patrz ...

ALREADY

Przysłówka „already” używa się w znaczeniu ‘już’, ‘szybciej, niż się spodziewano’, np.:(1) I already knew this.Ju¿ to wiedziałem.(2) A cure for pneumonia alr...

SENSIBLE and SENSITIVE?

Przymiotnikiem "sensible" ('rozsądny', 'sensowny') określić można osoby, które przy podejmowaniu decyzji kierują się raczej rozumem niż uczuciami, roztropnie dostosowując środki do celów, a poza...

AS czy THOUGH

Konstrukcje o schemacie przymiotnik/przysłówek + “as”/“though” + reszta zdania odpowiadają polskim zdaniom złożonym typu ‘chociaż..., to...’ i wyrażają brak spełnie...

DAWANIE NAPIWKÓW

W krajach anglojęzycznych do opłaty za niektóre usługi, np. strzyżenie włosów u fryzjera, posiłek w restauracji lub kurs taksówką, dodaje się zwyczajowy napiwek "'tip"):(1) She tipped the waiter L8...

AS

Słowo „as” występuje często w następujących konstrukcjach gramatycznych: - „as against” ‘w porównaniu do’, ‘a’ i „as opposed to” ‘w pr...

WIELE - OKREŚLENIA (MANY CZY MUCH)

Kolejny raz zaczynasz powtarzać materiał od podstaw? Jeśli tak, Angielski. kurs dla wiecznie początkujących jest właśnie dla ciebie!Sprawdź teraz >> Wyrazy “many” i “much” można...

LIKE czy AS

Słowa "as" i "like" używane są w języku angielskim do konstruowania porównań, w których odnosi się to, o czym mowa, do innego obiektu. Gdy chcemy powiedzieć, że coś 'jest takie jak (coś/ktoś)', ...

SUPPOSE czy SUPPOSING

Czasownik “suppose” (‘zakładać’, ‘domniemywać’) służy przede wszystkim do wyrażania takich twierdzeń, o których prawdziwości mówiący nie jest całkowicie przekonany ...

OLD, OLDER i ELDER

Przymiotnik "old" znaczy 'stary', jego stopień wyższy to "older\", a najwyższy - "the oldest\", np.:(1a) Jan is older than Joanna.Jan jest starszy od Joanny.(1b) *Jan is elder than Joanna.W niek...

OPEN czy OPENED

Polacy mają często problemy z prawidłowym użyciem wyrazów "opened" (forma czasu przeszłego i imiesłowu biernego czasownika "open" 'otwierać') i "open" (przymiotnik znaczący 'otwarty').(1a) T...

APOSTROF (')

Apostrof służy do trzech zasadniczych celów:I. Zastępuje w zapisie jedną lub więcej ze specjalnie opuszczonych liter. Najczęściej używa się apostrofu do zaznaczenia pominiętych celowo liter w ściągnię...

MIND czy BRAIN

Rzeczownik „brain” oznacza ‘mózg’ lub ‘półkulę mózgu’, np.:(1a) The right brain controls the left-hand side of the body.Prawa półkula mózgu kontroluje lewą stronę c...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Hunt goes on for the ace of spades and o…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Hunt goes on for the ace of spades and other leaders in the pack Bearing playing cards for identification, US forces fan out across Iraq in search of Saddam and ...

Why do women want to be Wags?

Despite recent scandals involving John Terry and Ashley Cole, many young women still dream of marrying a footballer and living a life of permatanned luxury. But is life as a Wag all it is cracked ...

THE JOURNEY TO THE ISLAND OF SOULS

THE JOURNEY TO THE ISLAND OF SOULS Once upon a time there lived in the nation of the Chippeways a most beautiful maiden, the flower of the wilderness, the delight and wonder of all who saw her...

Travel and transport

WHICH WORD TO USE??? cruise- a journey by sea, visiting different places, as a holiday (a verb or a noun) We spent two weeks cruising the Bahamas. journey- going a long distance The journey to N...

Sara Teasdale : I Shall Not Care

When I am dead and over me bright April Shakes out her rain-drenched hair, Though you should lean above me broken-hearted, I shall not care. &...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...